Samen werken aan
duurzame participatie

Bewegen Werkt Holding BV.

Bewegen Werkt! zet mensen in beweging naar duurzame inzetbaarheid. Dit draagt bij aan:
• Werk fysiek en mentaal aankunnen.
• Met energie werken.
• Werk nu en in de toekomst behouden.

Ons uitgangspunt daarbij is dat 'bewegen werkt!'. Dit zowel letterlijk als figuurlijk. Wij gebruiken...
meer...

Bewegen Werkt! zet mensen in beweging naar duurzame inzetbaarheid. Dit draagt bij aan:
• Werk fysiek en mentaal aankunnen.
• Met energie werken.
• Werk nu en in de toekomst behouden.

Ons uitgangspunt daarbij is dat 'bewegen werkt!'. Dit zowel letterlijk als figuurlijk. Wij gebruiken daarbij onderbouwde meetinstrumenten die leiden tot een advies. Wij voeren de geadviseerde aanpak uit met effectieve interventies die zorgen voor tot veranderingen in leefstijl, gezondheidswinst, hogere inzetbaarheid en toegenomen productiviteit.

Bewegen Werkt biedt haar klanten de volgende bouwstenen:
• Advies en trainingen
• Metingen
• Interventies

Onderscheid met andere organisaties

Bewegen Werkt! werkt resultaat gericht dankzij:
•Vergroten van bewustwording van de klant omtrent het belang van investeren in leefstijl, gezondheid en inzetbaarheid.
•Bepalen van de beginsituatie door vooraf te meten.
•Vaststellen van doelen.
•Sturen op resultaten door SMART afspraken te maken.
•Tussentijds evalueren van resultaten.
•Meten van eindresultaten op de gestelde doelen.

Kenmerkend voor de resultaatgerichte aanpak van Bewegen Werkt is, dat wij voldoen aan basisvoorwaarden van succes.

Basisvoorwaarden voor succes van interventies zijn:
oWe doen de juiste interventie (wat en hoe frequent).
oWe stimuleren deelname aan de interventie.
oWe sturen op therapietrouw.

Basisvoorwaarden voor de deelnemer zijn
oMotivatie
oCreëren van sociale steun:
oStellen van haalbare doelen.
oBijhouden resultaten bij te houden in relatie tot referentiewaarden
oBelonen van goed gedrag.

Bewegen Werkt hanteert een systeem van dataverzameling en –analyse om resultaten in beeld te brengen. Wij werken samen met een aantal universiteiten in Nederland die ons ondersteunen in het uitvoeren van de juiste analyses én in het doen van onderzoek naar effecten van interventies en validiteit van meetinstrumenten. Dit draagt er aan bij om onze aanpak nog resultaatgerichter te kunnen maken.

Samenwerking met:
Verzekeraar, Arbodienst, Uitzendbureau, Reïntegratiebedrijf, UWV, WSW / WIW, Gemeente

Soort organisatie:
Zelfstandige organisatie

Bewegen Werkt Holding BV. is in het bezit van certificaten:

  • Blik op Werk certificaat

minder...

Diensten

Leefstijlcoaching

Wanneer een medewerker aan de slag gaat om zijn of haar leefstijl te verbeteren, kan Bewegen Werkt op verschillende manieren in begeleiding voorzien. Bewegen Werkt biedt leefstijlcoaching aan in de vorm van een modulaire aanpak. Hierbij kan worden gekozen uit:
• Directe begeleiding of begeleiding op afstand,
• Individuele coaching, deelname aan een groepsprogramma of een combinatie van beide,
• Variatie in intensiteit van één contactmoment van één uur per maand tot twee dagdelen per week,
• Variatie in looptijd van zes weken tot twaalf maanden.

Leefstijlcoaching kan aangeboden worden als losse interventie. De coaching kan ook worden ingezet op basis van een advies, die volgt uit een test zoals een health check. De test levert inzicht in de huidige leefstijl van de medewerker (nulmeting). Op basis van de resultaten geven we een leefstijladvies. Dit advies bestaat uit aanbevelingen tot verbetering van de leefstijl of een gerichte interventie, persoonlijke doelen en mogelijke vormen van begeleiding. Tevens kunt u ervoor kiezen om na afloop van de coaching nazorg te bieden aan uw medewerkers.

In de coaching wordt aangesloten bij wetenschappelijk onderbouwde richtlijnen. Daarmee worden duurzame resultaten bereikt op beweeg- en voedingsgedrag, ervaren gezondheid en relevantie meetwaarden zoals lichaamsgewicht.
De begeleiding is in handen van een leefstijlcoach met een relevante opleiding op hbo-niveau (diëtetiek, verpleegkunde, academie lichamelijke opvoeding, fysiotherapie) en een aanvullende opleiding aan de Academie voor Leefstijl en Gezondheid (www.avleg.nl). De Academie voor Leefstijl en Gezondheid is de geaccrediteerde post-hbo opleiding voor leefstijlprofessionals in Nederland.

Bewegen Werkt

Bewegen Werkt is een unieke methode die zorgt dat uitkeringsgerechtigden met gezondheidsbelemmeringen een veel grotere kans maken op het vinden van werk. Door het aanbieden van een beweegprogramma verbeteren zowel mentale als fysieke conditie en leefstijl. Daarnaast wordt veel aandacht besteed aan arbeidsrelevante competenties, waardoor kans op werkhervatting of maatschappelijke
participatie verder wordt vergroot.

Bewegen Werkt wordt ingezet voor mensen die om uiteenlopende redenen belemmeringen ondervinden in een werkhervattingtraject, bijv. door fysieke of psychologische klachten.

Bewegen Werkt start met een intake met fitheidtesten, vragenlijsten gericht op leefstijl en een aantal mentale factoren en een gesprek met de sportdocent om de doelen voor BWR te bepalen.
De bewegingslessen zijn primair zijn gericht op het verbeteren van fitheid en conditie. Daarbij wordt gekozen uit een selectie van twintig verschillende beweegactiviteiten.
Daarnaast ligt het accent op een aantal werknemersvaardigheden en wordt structureel aandacht besteed aan het behoud van een gezonde en actieve leefstijl na afloop van het programma. Om vooraf gestelde individuele doelen in beeld te houden, worden er een tussenevaluatie en een driegesprek met de aanmelder gepland. Het traject wordt afgesloten met een eindtest om vast te stellen welke componenten verbeterd zijn.

Onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen (2012) heeft aangetoond dat Bewegen Werkt tot driemaal zoveel uren betaald werk leidt, dan wanneer een traject wordt gevolgd zonder Bewegen Werkt.
Inclusief vrijwilligerswerk is dit rendement bij de deelnemers zelfs zeven maal hoger dan bij de controlegroep.
Bewegen Werkt leidt daarnaast tot een aantal positieve resultaten bij de deelnemers:
• Verbeterde fysieke conditie en leefstijl
• Uitbreiding van het sociale netwerk
• Meer structuur in dag- en weekindeling
• Verbeterd totaal welbevinden (zelfvertrouwen, motivatie, etc.)
• Toegenomen kansen op de arbeidsmarkt

Monitor Duurzame Inzetbaarheid

De Monitor Duurzame Inzetbaarheid (MoDI) is een onderbouwde methode waarmee,naast de algemene gezondheid, inzicht wordt gegeven in de inzetbaarheid en productiviteit van medewerkers. Met deze methode is het mogelijk het risico op uitval van medewerkers te voorspellen én te voorkomen.

De MoDI bestaat, naast de Workability Index (WAI), uit een aantal aanvullende vragensets die door de Erasmus Universiteit zijn toegevoegd. Deze factoren zijn relevant in relatie tot het eventueel verhoogde uitvalsrisico van medewerkers. Het betreft factoren die van
invloed kunnen zijn op werkvermogen en waar de organisatie en medewerkers invloed op kunnen uitoefenen, namelijk werkdruk, afwisseling in het werk, zelfstandigheid in het werk, fysieke belasting, leefstijl en productiviteit. Daarnaast kunnen maatwerk vragen
worden toegevoegd. Hiervoor heeft Bewegen Werkt een groot aantal gevalideerde vragensets beschikbaar zoals emotionele werkbelasting, bevlogenheid, beeldschermwerk, werktevredenheid, leiderschap, etc. Ook kunnen specifieke vragen van de organisatie zelf worden toegevoegd.

De MoDI is een door de Erasmus Universiteit gevalideerde methode, die op individueel niveau bestaat uit een digitaal in te vullen vragenlijst en individuele rapportage.
Medewerkers met een verhoogd risico op uitval kunnen deelnemen aan een aanvullend onderzoek dat bestaat uit een geprotocolleerd interview en plan van aanpak voor het herstel van duurzame inzetbaarheid.

Op groepsniveau bestaat de methode uit een groepsrapportage en aanbevelingen voor het verhogen van de productiviteit en het verbeteren van de inzetbaarheid van groepen medewerkers én van de organisatie.

Aangetoond is dat inzet van de MoDI leidt tot een afname van arbeidsuitval en een toename van productiviteit. Op individueel niveau is de concrete verwachting het voorkomen van uitval. Voor de gehele organisatie of een specifiek onderzochte groep resulteert het traject ten minste in concrete aanbevelingen om gezondheid, productiviteit
en inzetbaarheid te verbeteren en/of te borgen.

Resultaten van het onderzoek worden met de opdrachtgever besproken. Ook vindt er een projectevaluatie plaats.

Het onderzoek en de analyse worden uitgevoerd door Bewegen Werkt en de begeleiding van het project wordt verzorgd door een ervaren projectleider. De individuele interviews worden verzorgd door intern geschoolde en gecertificeerde professionals met een brede kijk
op het werkveld van arbeid en gezondheid.

Allen Carr Stoppen met Roken

De Allen Carr’s Easyway is een snelle en prettige manier om te stoppen met roken. De methode bestaat uit één training van 6 uur. Dankzij deze methode stoppen wereldwijd jaarlijks ruim 50.000 mensen definitief met roken. De training kan incompany worden ingezet.

De Allen Carr-training onderscheidt zich van andere methoden door de korte duur én door een unieke benaderingswijze van het stoppen met roken. De nadruk wordt in de training niet gelegd op gezondheidsredenen om te stoppen met roken. Die kent de roker immers al. Alle redenen waarom iemand wèl rookt, worden in de training tegen het licht gehouden. Dit geeft herkenning. Rokers gaan het eigen rookgedrag doorzien. De knop gaat bij de roker om: in plaats van het jammer te vinden dat ze niet meer mogen roken, zijn ze blij dat je niet meer hoeven te roken.

Allen Carr’s Easyway kan incompany worden ingezet door bedrijven. De training wordt aangeboden aan rokende medewerkers.
Protocol:
• Er wordt een communicatieplan opgesteld om medewerkers te enthousiasmeren om
deel te nemen.
• Er wordt een vrijblijvende voorlichtingsbijeenkomst verzorgd.
• De training stoppen met roken wordt gegeven. Tijdens deze 6 uur durende training
stoppen deelnemers met roken.
• Deelnemers kunnen gedurende één jaar onbeperkt gebruik maken van nazorg.

Nazorg bestaat uit e-coaching, telefonische coaching en uit kortdurende vervolgsessies.
Indien gewenst ondersteunt Allen Carr’s Easyway bij het opzetten en implementeren van het rookbeleid.

Wetenschappelijk onderzoek van de medische faculteit van Wenen toonde aan dat de Allen Carr training zeer effectief is. Uit dit onderzoek blijkt dat 55% van de deelnemers één jaar naar de training nog steeds gestopt is met roken. Uit recent onderzoek van de Rijksuniversiteit van Groningen blijkt dat rokers die een Allen Carr training volgen een bijna vier tot zes keer zo grote kans hebben om na dertien maanden nog steeds gestopt te zijn met roken.

Voordelen van stoppen met roken op het werk zijn:
• Kosten van rookpauzes nemen af
• Verzuimkosten nemen af
• Ergernissen op de werkvloer verminderen
• Imago van de organisatie verbetert
• Motivatie van medewerkers neemt toe
Evaluatie: Op 3 momenten na afloop van de training vullen deelnemers een enquête in. Hierdoor krijgt de organisatie inzicht in de tevredenheid van de deelnemers en het aantal medewerkers dat respectievelijk 3 weken, 6 maanden en 1 jaar na de training nog steeds gestopt is.
Begeleiding: De Allen Carr-trainers zijn gecertificeerd door Allen Carr’s Easyway International en zijn allen ex-rokers die als geen ander de problemen van rokers (her)kennen!

Preventief Medisch Onderzoek

Preventief Medisch Onderzoek (PMO): Onderzoek naar arbeids- en leefstijl- gerelateerde gezondheidsrisico’s van medewerkers. Dit leidt tot aanbevelingen die vertaald worden in speerpunten voor beleid voor organisatie en individu.

Het PMO bestaat uit een vragenlijst (Monitor Duurzame Inzetbaarheid; MoDI) en testen gericht op de (werkgelelateerde) gezondheid van de medewerker.

Advies en trainingen die bijdragen aan vitaliteit en inzetbaarheid

Bewegen Werkt bied in het kader van training en advies verschillende diensten aan. Daarbij kan gekozen worden uit de volgende activiteiten: • Scangesprek duurzame inzetbaarheid | Argumenten, speerpunten en de business case voor duurzame inzetbaarheid. • Visiesessie duurzame inzetbaarheid | Creëren van een gemeenschappelijk referentiekader en het benoemen van de speerpunten, leidend tot de inhoud voor een beleidsnotitie. • Traject duurzame inzetbaarheid | Begeleiding van de organisatie bij het opzetten en uitvoeren van duurzaam inzetbaarheidsbeleid. • Teamsessie duurzame inzetbaarheid | Werkvorm gericht op het komen tot verbeterplannen en -acties die bijdragen aan het vergroten van de duurzame inzetbaarheid van het team. • Tweedaagse training duurzame inzetbaarheid | Training voor projectleiders of aandacht functionarissen om duurzame inzetbaarheid binnen de organisatie uit te voeren volgens 7 stappen de methodiek. • Serious game duurzame inzetbaarheid | Rollenspel om te ervaren hoe verschillende belanghebbenden en stakeholders anders denken over duurzame inzetbaarheid. • Training duurzame inzetbaarheid voor P&O professionals | Training voor P&O teams om visiebijeenkomsten uit te voeren en afdelingen/teams te begeleiden bij het vorm geven aan duurzame inzetbaarheid. • Training duurzame inzetbaarheid voor leidinggevenden | Training voor leidinggevenden of zelfsturende teams om duurzame inzetbaarheid bespreekbaar te maken binnen het team. • Training bespreekbaar maken van leefstijl | Training voor leidinggevenden om het belang van een gezonde leefstijl voor duurzame inzetbaarheid bespreekbaar te maken.

Leefstijlactiviteiten

Wilt u uw medewerkers een plezierige en ontspannen dag bezorgen? Met leefstijlactiviteiten van Bewegen Werkt brengen wij uw medewerkers op een laagdrempelige manier in beweging. U heeft keuze uit circa 50 verschillende activiteiten. Deze activiteiten variëren van laagdrempelig tot intensief.

Leefstijlactiviteiten van Bewegen Werkt zijn geschikt voor kennismaken met nieuwe beweegvormen, plezier, ontspanning en teambuilding. Leefstijlactiviteiten zijn, soms in een combinatie van verschillende activiteiten, zeer geschikt als teambuildingactiviteit, bedrijfsuitje of als startpunt voor gezondheidsbeleid in uw organisatie. Voorbeelden van leefstijlactiviteiten:
• Leefstijlworkshops • Beach volleybal • Indoor klimmen • Biatlon • Blokarten • Kanotocht • Boogschieten • Mindfulness • Capoeira • Curling • Ultimate frisbee • Bootcamp • Mountainbiken • Power kiten • Tjoekbal • GPS-tocht • Salsa • Tai Chi • En meer..!

De activiteiten variëren van laagdrempelig tot intensief. Met name de laagdrempelige en minder intensieve activiteiten zijn geschikt voor vrijwel alle medewerkers.
De bovengenoemde activiteiten en workshops worden op maat aangeboden. Bewegen Werkt denkt graag met u mee hoe onze workshops zo goed mogelijk kunnen aan sluiten bij uw medewerkers en wensen. De locatie is afhankelijk af van de gekozen activiteit(en). Veel activiteiten kunnen in-company worden aangeboden.
Tip! In aansluiting op de reguliere leefstijlactiviteiten kan Bewegen Werkt ook een vitaliteits- of trainingsdag organiseren. Verschillende activiteiten worden dan in carrouselvorm aangeboden. Dit kunnen we tevens combineren met een Health Check of bijvoorbeeld een voorlichting over voeding of bewegen.

De leefstijlactiviteiten laten uw medewerkers op een ontspannen en plezierige manier kennismaken met nieuwe beweegvormen. Dit kan voor de medewerker een startpunt zijn om een sportieve activiteit op te pakken. Daarnaast zijn de activiteiten bevorderlijk voor samenwerking en teambuiling.
De activiteiten worden georganiseerd en verzorgd door professionals van Bewegen Werkt.

Doelgroep

Belangrijkste doelgroepen

Mensen met een uitkering

Met Bewegen Werkt worden mensen met een uitkering ondersteund in het verbeteren van hun positie op de participatieladder. Het betreft daarbij in het algemeen mensen die belemmeringen ondervinden in de stap naar (arbeids)participatie vanwegen fysieke, mentale of sociale problemen.

Werknemers en werkgevers

Bewegen Werkt! bevordert de duurzame inzetbaarheid van mensen en organisaties. Het uitgangspunt van onze dienstverlening is het verbeteren van de leefstijl van medewerkers. Een verbeterde leefstijl leidt tot een betere gezondheid en vitaliteit en daarmee een verbeterde duurzame inzetbaarheid voor uw organisatie. Bewegen Werkt biedt werkgevers de volgende bouwstenen die bijdragen aan het bevorderen van duurzame inzetbaarheid: Advies & Training, Metingen en Interventies.

Contact

Vestigingen

Welnalaan 5, 7523 NG ENSCHEDE (route)
Carolien ter Braak
053-4776646
carolien.terbraak@bewegenwerkt.nl

Bewegen Werkt Holding BV.

Internetadres: http://www.bewegenwerkt.nl

Aantal werknemers: 80
Aantal vestigingen: 1
Oprichtingsjaar: 1991

12244