Samen werken aan
duurzame participatie

Capacity Risk Management BV (Caprisma)

Bij Caprisma hebben wij hart voor de mensen waarvoor wij werken. Wij doen wij er alles aan om passend werk te vinden voor klant. Wij besteden veel tijd en aandacht aan training en begeleiding aangepast op de wensen en mogelijkheden van de klant. Daarnaast wijzen wij de weg in het doolhof van...
meer...

Bij Caprisma hebben wij hart voor de mensen waarvoor wij werken. Wij doen wij er alles aan om passend werk te vinden voor klant. Wij besteden veel tijd en aandacht aan training en begeleiding aangepast op de wensen en mogelijkheden van de klant. Daarnaast wijzen wij de weg in het doolhof van wetten en regels met alle instanties, zodat onze deelnemers zich kunnen focussen op het vinden van passend werk. Dat verstaan wij onder Maatwerk in Mensenwerk!!
Wij ondersteunen werkgevers bij de verzuimbegeleiding en leveren arbeidskundige diensten en 2e spoor diensten.
Ten behoeve van het UWV, Gemeenten en zorginstellingen ondersteunen wij klanten bij het de verbeteren van hun arbeidsmarktpositie (Werk Fit) en het vinden van passend werk (Naar Werk). Wanneer zij werk hebben ondersteunen wij de klant en werkgever in het verbeteren van de arbeidsprestatie voor middel van Jobcoaching.

Onderscheid met andere organisaties

Caprisma coacht en begeleidt de werknemer in de zoektocht naar passend werk en biedt trainingen aan zoals persoonlijke assertiviteit, leren omgaan met feedback, timemanagement, conflicthantering, sollicitatie-netwerk trainingen, e.d. Zo nodig wordt gebruik gemaakt van beroepskeuzetesten, competentietesten, jobhunten, e.d. Wij houden regelmatig contact met de klant en evalueren de werkhervatting.

Wij onderscheiden ons van de markt door onze persoonlijke benadering en betrokkenheid.
minder...

KwaliteitGecontroleerd door Blik op Werk op 05-03-202105-03-2021

Blik op Werk Keurmerk

Capacity Risk Management BV (Caprisma) is in het bezit van het Blik op Werk Keurmerk met vier sterren
Capacity Risk Management BV (Caprisma) heeft de volgende resultaten behaald (in vergelijking tot de normen van het Blik op Werk Keurmerk).
Download het rapport

Blik op Werk Tevredenheidsonderzoek

Capacity Risk Management BV (Caprisma) neemt deel aan het Blik op Werk Tevredenheidonderzoek. Bekijk hieronder de resultaten.

TevredenheidGecontroleerd door Blik op Werk op 05-03-202105-03-2021

Dienstverlening gericht op:ScoreAantal respondentenMarktgemiddelde
Fysieke en mentale behandeling of begeleiding-28,6
Diagnose, onderzoek en loopbaanoriëntatie-00,0
Jobcoaching-128,1
Toeleiden van werk naar werk (eerste en tweede spoor)-00,0
Toeleiden naar werk vanuit situatie geen werk-128,0

Download het volledige onderzoeksrapport 2019/2020
Download het volledige onderzoeksrapport 2018/2019
Download het volledige onderzoeksrapport 2017/2018

Scores van opdrachtgevers

Dienstverlening gericht op:ScoreAantal respondentenMarktgemiddelde
Totaal8,34--

Scores per arbeidsmarktregio

ArbeidsmarktregioScoreMarktgemiddeldeAantal respondentenUitgenodigdResponse
8.51817810%

Toelichting op het onderzoek

Het onderzoek is uitgevoerd door Stratus Marktonderzoek (onderdeel van Panteia). Het marktgemiddelde is gebaseerd op de scores van alle bedrijven die aan het tevredenheidsonderzoek hebben meegedaan.

Het onderzoek is uitgevoerd in de periode van 16 september 2019 tot 16 august 2020.

De tevredenheidresultaten van dit bedrijf zijn gebaseerd op onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van Blik op Werk. Het gaat hier om het oordeel van cliënten en opdrachtgevers over de kwaliteit van dienstverlening van Capacity Risk Management BV (Caprisma).

Attentie: Op deze website staan de resultaten van de officiële tevredenheidsmetingen van Blik op Werk. Stichting Blik op Werk is niet verantwoordelijk voor (onjuiste) weergave ervan door derden.

Diensten

Werk Fit

Met het Werk Fit traject kan je je klaar stomen voor de arbeidsmarkt. Tijdens dit traject begeleiden wij jou in de zoektocht naar werk. Wij leren je om te gaan met mogelijke belemmeringen en obstakels.

In het Werk Fit traject doorlopen we met jou drie onderdelen:

het versterken van jouw werknemersvaardigheden
het verbeteren van jouw persoonlijke effectiviteit
het in beeld brengen van jouw mogelijkheden en kansen op werk

Zie verder onze site www.caprisma.nl

Naar Werk

Zodra je klaar bent met het Werk Fit traject of klaar bent voor de zoektocht naar een baan, wordt je verder begeleid bij het zoeken naar passende arbeid. Dit noemen wij het traject ‘Naar Werk’.

Tijdens dit traject krijg je de kans om passend en betaald werk te vinden. Samen gaan wij actief op zoek naar een geschikte baan via jouw netwerk en/of dat van Caprisma. Wij ondersteunen je bij het opstellen van een cv en een sollicitatiebrief. Zodra je op gesprek kunt bij een werkgever bereiden wij dit gesprek samen voor of gaan wij met jou mee op gesprek. Als je een dienstverband aangeboden krijgt, ondersteunen wij jou en de werkgever in het maken van de afspraken voor een arbeidsovereenkomst. Ook helpen wij in het doolhof van formulieren en verplichtingen richting de uitkerende instantie.

Zie verder onze site www.caprisma.nl

Jobcoaching

De jobcoach van Caprisma helpt jou en je werkgever om zo goed mogelijk te kunnen werken.

Het gaat dan niet alleen om hoe je jouw werk doet maar ook om zaken als het samenwerken met collega's en leidinggevende(n). Daarnaast kijkt de coach of er andere omstandigheden zijn die van invloed zijn op jouw werk zoals je privésituatie, schulden, behandelingen e.d.

Om dat te kunnen doen heeft de jobcoach regelmatig contact met jou en je werkgever. Wij bespreken voorkomende problemen en adviseren hoe daar het beste mee om te gaan. Ook helpt de jobcoach bij het inhoudelijk functioneren. Indien nodig werkt de jobcoach daarvoor met jou samen.

Zie onze site www.caprisma.nl

Bevorderen Maatschappelijke Deelname

Caprisma ondersteunt je bij het verbeteren van jou weerbaarheid. Het kan gaan om lichamelijke belemmeringen die maken dat je niet deelneemt aan activiteiten buitenshuis zoals klachten aan bv rug, knieën, e.d. Maar het kan ook gaan om belemmeringen van mentale aard zoals het zelfvertrouwen, faalangst, straatangst, etc.
Met dit traject proberen wij samen met jou te bereiken dat je weer deelneemt aan activiteiten buitenshuis. Het vinden of behouden van een baan, kan mogelijk in een later stadium of traject aan de orde komen.
Tijdens het traject zullen wij werken aan:
• het onderzoeken welke belemmeringen jij ervaart, wat reeds ondernomen is om daar verandering in aan te brengen en wat er nog ondernomen kan worden om veranderingen te doe ontstaan.
• het vinden en ingang brengen van de juiste behandeling.

Begeleiding naar zelfstandig ondernemerschap

Caprisma staat startende ondernemers, al dan niet met lichamelijke en/of psychische beperking, bij in een succesvolle start als ondernemer.
Wanneer u een bedrijf wilt starten, is een goede voorbereiding belangrijk. Caprisma helpt u daarbij.

Aanpak:
De begeleiding bij de start als ondernemer vindt in 2 fasen plaats namelijk; de Werk Fit fase en de Naar Werk fase. Tijdens deze fasen wordt u begeleid, bij het maken van voor u haalbare plannen.
In de Werk Fit fase ondersteunt Caprisma in het onderzoeken van uw ondernemerscompetenties en de haalbaarheid van uw plan. Ook wordt in deze fase een zogenaamd ordernemersplan opgesteld.
Zo nodig worden er acties uitgevoerd om de uitvoerende fase te versoepelen zoals het voorbereiden van de administratie, marketing, etc.

In de naar Werk fase zijn de activiteiten gericht op het inschrijven bij de de KVK en het daadwerkelijk werken als ondernemer.
Zie verder onze site www.caprisma.nl

Participatie Interventie

Caprisma ondersteunt je bij omgaan met belemmeringen die jij ervaart. Dit kunnen belemmeringen zijn van persoonlijke aard, emotioneel, in de gezondheid of door het werk. Met dit traject proberen wij samen met jou te bereiken dat je weer deelneemt aan activiteiten buitenshuis. Het is niet de bedoeling dat je in dit traject je gaat richten op het vinden of behouden van een baan. Het vinden of behouden van een baan, kan mogelijk in een later stadium of traject aan de orde komen.
Tijdens het traject zullen wij werken aan:
• het onderzoeken welke belemmeringen jij ervaart, wat reeds ondernomen is om daar verandering in aan te brengen en wat er nog ondernomen kan worden om veranderingen te doe ontstaan.
• het ondernemen van activiteiten binnen en of buitenshuis.

Tweede spoor traject

Kan uw medewerker door ziekte zijn functie niet meer uitvoeren en heeft u geen ander passend werk, dan is het inzetten van een tweede spoor traject verplicht.

Caprisma coacht de werknemer in de zoektocht naar passend werk en biedt trainingen aan zoals het succesvol solliciteren of netwerken, persoonlijke assertiviteit, leren omgaan met feedback, timemanagement, conflicthantering, e.d. Zo nodig wordt gebruik gemaakt van beroepskeuzetesten en bijvoorbeeld competentietesten. Zo nodig wordt gebruik gemaakt van een jobhunter die het uitgebreide netwerk van Caprisma en de (voormalige) werkgever inzet om een geschikte baan te vinden. Sociale media nemen hierin ook een belangrijke plaats in.

Als een werknemer niet direct kan worden bemiddeld naar een andere baan, zoekt Caprisma eerst naar een werkervaringsplek. Zodra uw werknemer aan de slag gaat op zijn nieuwe werkplek zorgt Caprisma voor optimale nazorg.

Zie verder onze site www.caprisma.nl

Verzuimbegeleiding

Ziekteverzuim! Vrijwel elke werkgever heeft hiermee te maken. Niet alleen vervelend voor u en uw medewerker(s), maar ook een toenemende kostenpost. Neem tijdig maatregelen. Dat kan veel (financiële) problemen voorkomen.

Onze ontzorg-pakketten bieden dé oplossing. Caprisma adviseert u graag over passende maatregelen voor uw bedrijf en medewerkers. Zo krijgt u precies die ondersteuning, die u als werkgever nodig heeft. Daarmee bespaart u niet alleen op uw verzuimbeleid, maar ook op uw bedrijfskosten. U kunt kiezen tussen ons Basispakket en Maatwerkpakket.

Het is van groot belang dat u de richtlijnen van de Wet verbetering poortwachter (Wvp) naleeft. Op vastgestelde momenten tijdens het verzuim, moet u als werkgever en werknemer aan bepaalde verplichtingen voldoen. Wordt daar niet aan voldaan dan dan legt het UWV u als werkgever een sanctie op in de vorm van een loonsanctie (langere doorbetaling van het loon) gedurende maximaal 1.
Zie verder onze site www.caprisma.nl

Arbeidskundige diensten

Caprisma verleent arbeidskundige diensten aan ondernemers, verzekeringsmaatschappijen, het UWV en dergelijke. Wij werken met een team van uitsluitend geregistreerde arbeidsdeskundigen, die specialist zijn op het gebied van o.a. de land- en tuinbouw, gezondheidszorg en welzijn, bank en verzekeringswezen, onderwijs, bouw, etc.

Methodiek

Caprisma hanteert bij de uitvoering van de onderzoeken de Multi causale analyse methode (Mca). Deze is erop gericht alle factoren inzichtelijk te maken, die van invloed kunnen zijn op de arbeidsgeschiktheid.

Deze factoren zijn:

werkomgeving
privésituatie
aandoeningen (psychisch en/of fysiek)
persoonskenmerken

Onze arbeidskundige diensten zijn o.a.:

arbeidskundig onderzoek naar re-integratiemogelijkheden
vaststellen loonwaarde
verkorting loonsancties
onderzoek eigen risico dragen WIA
bezwaar en beroep

Zie verder onze site www.caprisma.nl

Doelgroep

Belangrijkste doelgroepen

Psychische problemen/stoornissen

Onze re-integratiecoaches hebben brede ervaring in het begeleiden van klanten met problemen op het vlak van oa. ASS, ADHD, ADD, PD-NOS, NAH, Ontwikkelings-/gedragsstoornissen, borderline, etc. Zo nodig kunnen zij de ondersteuning/advies in zetten van onze bedrijfs-/verzekeringsarts of psycholoog.

Personen met burn-out/overspannen

Door ondersteuning van onze psycholoog kunnen onze re-integratiecoaches u handvatten bieden om beter om te kunnen gaan met de belemmeringen die u ondervindt.

Personen met fysieke klachten

Door de inzet/ondersteuning van onze bedrijfs-/verzekeringsarts kunnen onze re-integratiecoaches u een passende ondersteuning bieden.

Hartpatiënten

Door de inzet/advisering van onze bedrijfs-/verzekeringsarts en psycholoog, hebben onze re-integratiecoaches de mogelijkheid u een passende re-integratie ondersteuning aan te bieden.

WIA en Ziektewet

Onze coaches hebben een brede kennis op het vlak van de WIA en de Ziektewet en de regelgeving daar omheen.

WAJONG/Participatiewet

Onze coaches hebben een brede kennis op dit werkgebied en ondersteunen bij het voldoen aan alle formaliteiten op dit vlak.

Startende Ondernemers

Wij begeleiden startende ondernemers bij het opzetten en ontwikkelen van een succesvol bedrijf.

Re-integratie 1e en 2e spoor

Wij begeleiden alle re-integratie trajecten in de eerste 2 jaar van ziekte en begeleiden ook naar ander werk wanneer u niet kunt terugkeren in werk bij uw eigen werkgever.

Contact

Vestigingen

Dr. Van Deenweg 108, 8025BK Zwolle (route)
Dennis Nanoha
085-2224101
dennisnanoha@caprisma.nl

Molensteen 5 (Op afspraak), 7773NM Hardenberg (route)
Dennis Nanoha
085-2224101
dennisnanoha@caprisma.nl

Ruigedoornstraat 108 (Op Afspraak), 7721BR Dalfsen (route)
Dennis Nanoha
0529-430596
dennisnanoha@caprisma.nl

Internetadres: http://www.caprisma.nl

Aantal werknemers: 9
Aantal vestigingen: 3
Oprichtingsjaar: 2004

6930