Samen werken aan
duurzame participatie

JobUp B.V.

JobUp heeft de mooie taak om bruggenbouwer te zijn voor mensen. We zijn een verbindende schakel tussen de werkgever en de werknemer die door zijn of haar achtergrond, uitkeringssituatie, ziekte of beperking moeilijk zelfstandig aan het werk komt. JobUp gelooft dat ieder mens uniek is en daarom...
meer...

JobUp heeft de mooie taak om bruggenbouwer te zijn voor mensen. We zijn een verbindende schakel tussen de werkgever en de werknemer die door zijn of haar achtergrond, uitkeringssituatie, ziekte of beperking moeilijk zelfstandig aan het werk komt. JobUp gelooft dat ieder mens uniek is en daarom gebaat is bij een specifieke aanpak.

Wij werken in opdracht van werkzoekenden, werkgevers, UWV, gemeenten, verzekeraars en arbodiensten.

Onze dienstverlening bestaat uit:

 • Jobcoaching
 • Modulaire diensten, Werkfit & Naar Werk UWV
 • Praktijkassessment
 • Loopbaanadvies
 • Arbeidsdeskundig Advies
 • Haalbaarheidsonderzoek 2e spoor
 • Outplacement
 • Begeleiding 1e & 2e spoor
 • Loonwaardebepaling - Dariuz
 • Invulling en uitvoering van Social Return (SROI)
 • Invulling MVO & Quotum Arbeidsgehandicapten

Werkgebied: Rotterdam | Rijnmond, Dordrecht | Drechtsteden, Gorinchem, Gouda, Krimpenerwaard, Hoeksche Waard, Midden-Holland, Schiedam, Capelle aan den IJssel, Molenlanden, Spijkenisse.

Onderscheid met andere organisaties

Wij zijn een dynamische organisatie met hart voor de mensen. Onze coaches werken allemaal vanuit een christelijke levensvisie. Dit vertaalt zich in betrokkenheid bij de client, ongeacht zijn achtergrond.
Wij geloven in herstel en een tweede, derde en vierde kans. Ons uitgangspunt; iedereen beschikt over talenten die inzetbaar zijn op de arbeidsmarkt. Hart voor maatwerk dus! JobUp is zeer bekend met de arbeidsmarkt in Rijnmond.

minder...

KwaliteitGecontroleerd door Blik op Werk op 01-02-202401-02-2024

Blik op Werk Keurmerk

JobUp B.V. is in het bezit van het Blik op Werk Keurmerk met drie sterren
JobUp B.V. heeft de volgende resultaten behaald (in vergelijking tot de normen van het Blik op Werk Keurmerk).
Download het rapport

Blik op Werk Tevredenheidsonderzoek

JobUp B.V. neemt deel aan het Blik op Werk Tevredenheidonderzoek. Bekijk hieronder de resultaten.

TevredenheidGecontroleerd door Blik op Werk op 01-02-202401-02-2024

Dienstverlening gericht op:ScoreAantal respondentenMarktgemiddelde
Diagnose, onderzoek en loopbaanoriëntatie-17,7
Jobcoaching-298,2
Outplacement*28,1
Toeleiden van werk naar werk (eerste en tweede spoor)7,6158,1
Toeleiden naar werk vanuit situatie geen werk8,2478,2
Sociale activering en participatie-138,3

Download het volledige onderzoeksrapport 2023
Download het volledige onderzoeksrapport 2022
Download het volledige onderzoeksrapport 2021

Scores van opdrachtgevers

Dienstverlening gericht op:ScoreAantal respondentenMarktgemiddelde
Totaal7,919--

Scores per arbeidsmarktregio

ArbeidsmarktregioScoreMarktgemiddeldeAantal respondentenUitgenodigdResponse
Rijnmond8.48.34221020%
Drechtsteden8.18.13410831%
Gorinchem7.88.1155229%
Midden-Holland7.78.452322%

Toelichting op het onderzoek

Het onderzoek is uitgevoerd door Stratus Marktonderzoek (onderdeel van Panteia). Het marktgemiddelde is gebaseerd op de scores van alle bedrijven die aan het tevredenheidsonderzoek hebben meegedaan.

Het onderzoek is uitgevoerd in de periode van 9 february 2023 tot 15 january 2024.

De tevredenheidresultaten van dit bedrijf zijn gebaseerd op onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van Blik op Werk. Het gaat hier om het oordeel van cliënten en opdrachtgevers over de kwaliteit van dienstverlening van JobUp B.V..

Attentie: Op deze website staan de resultaten van de officiële tevredenheidsmetingen van Blik op Werk. Stichting Blik op Werk is niet verantwoordelijk voor (onjuiste) weergave ervan door derden.

Diensten

Reïntegratie 2e spoor

Is uw medewerker uitgevallen als gevolg van ziekte en zijn er binnen uw eigen organisatie geen passende functies? Dan is het raadzaam om in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter tijdig een re-integratietraject 2e spoor in te gaan zetten. JobUp heeft veel ervaring in het begeleiden en bemiddelen van mensen naar passend werk bij een andere werkgever. Het traject is modulair opgebouwd, de looptijd van een traject varieert tussen 3 en 12 maanden, net wat de werknemer nodig heeft. Naast het begeleiden van de werknemer fungeren wij ook als sparringpartner voor de betrokken werkgevers, teneinde de garantie te geven dat ze met onze hulp en advies voldoen aan alle vereiste wet- en regelgeving rondom spoor 2 trajecten.

Outplacement

Bij een outplacement-traject begeleid JobUp mensen van werk naar werk. De behoefte aan zo’n outplacementtraject kan heel veel verschillende oorzaken hebben. Onderlinge overeenstemming tussen werkgever en werknemer, arbeidsconflict, ziekte (2e spoor wet verbetering poortwachter), ontslag of reorganisatie kunnen het noodzakelijk maken om van werkkring te switchen.

JobUp kan werkgever en werknemer in dit proces bijstaan en zorgen dat door en voor beide partijen een gewenst resultaat behaald wordt.

Begeleiding van zieke werknemers (1e spoor begeleiding)

Is een werknemer of uitkeringsgerechtigde (langdurig) ziek, dan kan dat psychisch grote impact hebben op deze persoon. Het denken aan en over werk is voor veel mensen een brug te ver. Een gerichte interventie kan tijdens deze periode weer een stap in de goede richting zijn. De aanleiding voor het inzetten van een interventie kan noodzakelijk zijn in het kader van het 1e spoor Wet Verbetering Poortwachter of het traject kan ingezet worden door het UWV afdeling Ziektewet / ARBO,

JobUp kan u de volgende interventies bieden:

Werkorrientatie

Coaching

Sollicitatietraining

Tijdens deze interventies komen de volgende zaken veelal aan bod:

Werken aan motivatie, verantwoordelijkheid, eigenwaarde en zelfredzaamheid

Leren omgaan met en acceptatie van ziekte

Ontwikkeling persoonlijke kwalificaties

Beroepenori�ntatie en beroepskeuzeonderzoek

Toeleiding naar schuldhulpverlening

Opstart maken met medisch of psychische behandeling

Tijdelijke werkhervatting bij andere werkgever

Stage of vrijwilligerswerk organiseren

Arbeidsdeskundig Onderzoek

Als er twijfel bestaat of iemand na uitval weer terug kan keren in het eigen werk, kan een Arbeidsdeskundig Onderzoek uitkomst bieden. De arbeidsdeskundige brengt dan de situatie van de organisatie en van de werknemer in kaart met het doel een oplossing te vinden. Aan de hand van een mogelijkhedenlijst (FML), opgesteld door de bedrijfsarts, wordt onderzocht of het werk nog geschikt is of eventueel nog passend is te maken. Daarnaast wordt gekeken of er andere mogelijkheden zijn op het gebied van werk, hetzij bij de eigen, hetzij bij een andere werkgever.

Een arbeidsdeskundig onderzoek geeft antwoord op een aantal vragen:

Is werknemer na verzuim in staat het eigen werk weer te verrichten?

Welk traject is nodig om het eigen werk passend te maken?

Zijn er alternatieven binnen de organisatie in ander passend werk?

Hoe kan dit dan gerealiseerd worden?

Indien er intern onvoldoende mogelijkheden zijn, wat zijn dan de arbeidsmogelijkheden buiten de organisatie?

Welk traject is daarvoor dan noodzakelijk?

Als u als werkgever of uw arbodienst, onvoldoende, of te laat bepaalde inspanningen levert krijgt u gegarandeerd een loonsanctie van het UWV. Door op tijd een arbeidsdeskundig onderzoek te laten uitvoeren kunt u veel schade voorkomen.

Haalbaarheidsonderzoek 2e spoor

We onderzoeken met een haalbaarheidsonderzoek 2e spoor de kans van het wel of niet slagen van een re-integratietraject. De uitkomst van het onderzoek kan zijn dat het zinvol is om een spoor 2 traject in te zetten. Of niet.

Aan de hand van een opgesteld inzetbaarheidsprofiel(FML) van de bedrijfsarts en de achtergrond van de werknemer kijkt de arbeidsdeskundige naar de aanwezige mogelijkheden op de arbeidsmarkt. Het onderzoek geeft inzicht in de mobiliteit, flexibiliteit, omscholing- en beroepsmogelijkheden op basis van eerder opgedane werkervaring, capaciteiten, (prognose) gezondheidsklachten, privesituatie, zelfredzamheid en persoonlijkheid.

Het onderzoek bestaat uit een persoonlijk gesprek, dossierstudie, arbeidsmarktonderzoek en evt. testen. Van de uitkomst wordt een uitgebreid rapport opgesteld met hierin uiteengezet onze bevindingen en conclusie. Daarnaast wordt er een advies gegeven over eventueel te nemen vervolgstappen. U krijgt een helder en goed onderbouwd adviesrapport.

Werkfit - UWV

Het kan zijn dat mensen nog nooit in, of te lang uit het arbeidsproces zijn geweest en ze meer tijd en ruimte nodig hebben om te re-integreren. Er is (nog) onvoldoende perspectief op directe en succesvolle uitstroom naar werk.

JobUp heeft veel ervaring in het begeleiden van mensen met een grote en- of een te grote afstand tot de arbeidsmarkt. Voor deze mensen kunnen we persoonlijke op-maat gemaakte trajecten aanbieden.

Deze intensieve begeleiding kan uit een aantal onderdelen bestaan en heeft vaak verband met de 6 belangrijke levensgebieden.

In het kader van Werkfit kunnen wij de volgende zaken oppakken:

Toeleiding naar stage- en of vrijwilligerswerk, met daarin de focus op doorstroom naar betaald werk.

Hulp bij opstarten schuldhulpverlening.

Hulp bij opstarten psychologische behandeling of lifecoaching.

Opstarten van behandeling voor verslavingsproblematiek.

JobUp heeft hiervoor een uniek en intensief samenwerkingsverband met De Hoop GGZ in Dordrecht

Naar Werk - UWV

Je bent weer klaar om aan het werk te gaan, maar je kan daar nog wel wat ondersteuning bij gebruiken. JobUp kan je deze hulp bieden. Wij kunnen je bijstaan bij het zoeken naar passende vacatures en bij het solliciteren hiernaar. We kunnen je leren hoe je jezelf goed presenteert bij een sollicitatie en eventueel daaropvolgende gesprekken. Het doel van dit traject is het vinden en behouden van een baan.

JobUp heeft met het UWV een overeenkomst om Naar Werk trajecten uit te mogen voeren. Informeer bij je re-integratiebegeleider of arbeidsdeskundige van het UWV voor de mogelijkheden.

Modulaire diensten UWV

Wij kunnen voor uitkeringsgerechtigden met WIA, Wajong en Ziektewet Modularie re-integratiediensten verzorgen.

De diensten Participatie interventie en Bevorderen maatschappelijke deelname is zeer geschikt voor mensen die al geruime tijd werkloos thuiszitten en waar de perspectieven op betaald werk nog ver weg liggen en erg onzeker zijn. De re-integratiecoach gaat met de client praktisch en mentaal aan de slag, dit om de client weer te laten activeren en hem of haar stappen te laten zetten op de participatieladder.

Begeleiding bij scholing bieden wij voor mensen die hulp nodig hebben bij het volgen van een opleiding of cursus. We helpen bij planning, coachen en geven tips en advies.

Jobcoaching

De jobcoaching (persoonlijke ondersteuning) van JobUp is er op gericht dat werknemers met een structurele beperking op een duurzame manier aan het werk blijven. De coach van JobUp werkt samen met de werknemer naar het doel dat hij of zij zo optimaal en zelfstandig mogelijk functioneert. Daarnaast is een ander doel dat verzuim en uitval zoveel mogelijk voorkomen gaat worden.

Bij JobUp werken gedreven jobcoaches met jarenlange ervaring die heel gericht aan een aantal ontwikkelingsdoelen werken, zoals: werkhouding, werkritme, collegialiteit, omgaan met gezag, sociale vaardigheden, realiteitszin, omgaan met conflicten, handelingstempo, verzuimbeheersing. De te verwachten aandachtspunten in de begeleiding zijn: introduceren op nieuwe werkplek, uiterlijke verzorging, bedrijfscultuur leren kennen, afspraken nakomen, eerlijkheid, normen en waarden, beleefd zijn, inzicht in de positie op de arbeidsmarkt (bijvoorbeeld functie en inkomen), structureren van werkplek, leren plannen, wanneer en hoe ziek- en beter melden. Onze ervaring is dat door de begeleiding van de jobcoach veel van onze cliënten op korte of lange termijn weer geheel zelfstandig kunnen functioneren en hun baan lange tijd weten vast te houden.

De jobcoaching is gebaseerd op de begeleidingsmethodiek Supported Employment.

Om gebruik te maken van een jobcoach (voorziening) die door het UWV gefinancierd wordt is er een SFB status nodig.

Behalve voor de werknemers zijn we er ook voor de werkgever. We geven advies en ondersteuning aan leidinggevenden en collega’s van de cliënt. Regelmatig evalueren we gezamenlijk het functioneren van de cliënt. Ook helpen we bij de administratieve afhandeling en het benutten van fiscale- en of subsidiemogelijkheden.

Loonwaardeonderzoek

Om te bepalen welk deel van het gebruikelijke loon in een specifieke functie door iemand met een arbeidshandicap verdiend kan worden, kan aan JobUp gevraagd worden een loonwaardebepaling af te nemen. JobUp doet dit met Dariuz. Dit is een door Blik op Werk gevalideerde onderzoeksmethode om op een systematische en zo objectief mogelijk wijze de loonwaarde van een werknemer te bepalen. Het systeem kan worden ingezet voor het bepalen van de loonwaarde voor arbeidsgehandicapten met het oog op mogelijke loondispensatie of loonkostensubsidie.

Invulling Social Return

JobUp kan u adviseren en ondersteunen bij de gewenste invulling van social return en al uw zorgen uit handen nemen! Wij zijn niet alleen bedreven in het werven, selecteren en plaatsen van getalenteerde kandidaten met een afstand tot de arbeidsmarkt; maar ook in het verlonen, coachen en begeleiden van de kandidaten. Bovendien zijn wij in staat om door middel van een scan precies na te gaan waar binnen uw bedrijf of project de kandidaten het best kunnen worden geplaatst, en welke specifieke doelgroep/kandidaat het beste past. Tot slot kunnen wij u ook nog van dienst zijn met het vakkundig afhandelen van de bijbehorende administratie, wanneer wij eenmaal een geschikte kandidaat hebben gevonden. Ook kunnen de kandidaten (tijdelijk) via JobUp bij uw bedrijf worden gedetacheerd. Kort samengevat, onze ontzorging bestaat uit:

ADVIES: U kunt ons benaderen voor de inleverdatum van de aanbesteding, zodat wij naar aanleiding van een analyse van uw organisatie, in kaart kunnen brengen wat u kunt doen op het gebied van social return m.b.t. de aanbesteding en de uitwerking van de sociale paragraaf. Ook kunnen we u als werkgever bijstaan in het samenstellen van een SROI beleidsplan.

ONDERSTEUNING: Daarnaast is het mogelijk dat JobUp ook de daadwerkelijke uitvoering op zich neemt, middels een detachering of payrolling constructie. JobUp neemt dan de werving & selectie op zich, en doet de begeleiding gedurende de looptijd van de aanbesteding. Het is tevens mogelijk een 'custom made' opleiding aan de inlener aan te bieden, om het personeel op te leiden voor de specifieke werkzaamheden.

JobUp heeft ruime ervaring met de invulling van SROI in aanbestedingstrajecten. Referentieprojecten zijn op aanvraag beschikbaar. Meer specifieke informatie: www.sroi.nu

Invulling Quotum Arbeidsgehandicapten

De quotumregeling is een onderdeel van de nieuwe Participatiewet, deze regeling treedt in 2015 in werking en verplicht werkgevers met meer dan 25 werknemers in de toekomst 5% van het personeelsbestand te laten bestaan uit mensen met een arbeidshandicap. Volgens het ministerie moet dit 170.000 werkplekken voor arbeidsgehandicapten opleveren. Werkgevers kunnen een boete krijgen als zij zich hier niet aan gaan houden. Dit betekent grote uitdagingen voor de overheid en bedrijfsleven. JobUp helpt u graag bij de gewenste invulling van het quotum.

Overweegt u om in aanloop van de Quotumwet alvast mensen met een arbeidsbeperking aan te nemen, dan is het handig als het duidelijk is wie de overheid tot deze groep rekent. Het zou ten slotte vervelend zijn als u denkt voldoende arbeidsgehandicapten in dienst te hebben terwijl ze niet allemaal aan de definitie van arbeidsgehandicapten voldoen.

JobUp gaat bovenstaande uitdaging graag met en voor u aan. Wij hebben jarenlange ervaring in het werven, screenen & selecteren, plaatsen en begeleiden van mensen met een arbeidsbeperking. Laat ons uw organisatie vrijblijvend en kostenloos doorlichten om te onderzoeken waar er mogelijkheden liggen om hier invulling aan te geven. Wellicht zal jobcarving hierbij een positieve bijdrage aan kunnen leveren. JobUp heeft een groep werkzoekenden met allerlei opleidingsniveau's, achtergronden, leeftijden, uitkeringen of woonplaats.

We komen graag bij u langs om u te informeren!

Doelgroep

Belangrijkste doelgroepen

Mensen uit doelgroepregister

Wij helpen mensen met een Wajong uitkering, WSW indicatie en mensen met een Indicatie banenafspraak aan een betaalde baan. Ook zorgen we met Jobcoaching dat deze baan duurzaam wordt.

Autisme

Bij JobUp zijn we deskundig in het coachen en begeleiden van mensen met ASS (Autisme) o de werkvloer. Zowel in een Werkfit, Jobcoach of 2e spoortraject. We werken hierin integraal samen met ASVZ, Boba en Eddee, dit zijn organisaties die mensen met ASS ondersteunen in de thuissituatie.

Burnout-coaching

Binnen JobUp zijn er gediplomeerde burnout-coaches werkzaam. Zij kunnen u of uw medewerker helpen in het re-integratieproces 1e & 2e spoor of Outplacement.

Licht verstandelijke beperking (LVB / LVG)

Mensen die door beperkingen op cognitie of gedrag speciaal onderwijs en/of praktijkonderwijs hebben gevolgd zijn bij JobUp op het juiste adres.

Drugsverslaafden/alcoholverslaafden (ex)

JobUp is ontstaan uit De Hoop GGZ in Dordrecht. JobUp helpt mensen die klaar zijn met hun behandeling voor een drank, drugs of gokproblemen in hun zoektocht naar passend werk.

Mensen met lichamelijke klachten

JobUp begeleid jaarlijks tientallen mensen naar passend werk. Mensen met rugklachten, artrose, reuma. Moet er in het kader van 2e spoor op zoek worden gegaan naar passend werk schakel ons dan in.

Contact

Vestigingen

Antoniuslaan 1D, 3341 GA Hendrik-Ido-Ambacht (route)
Marise Burggraaf
078-8200080
info@jobup.nl

Bergwegplantsoen 10, 3037 SK Rotterdam (route)
Erik Baan
078-8200080
info@jobup.nl

Provincialeweg 70, 3329 KP Dordrecht (route)
Hanno Nieuwenhuis
078-8200080
hanno@jobup.nl

West-Kinderdijk 122 c, 2953 XW Alblasserdam (route)
Martijn Nijhoff
078-8200080
martijn@jobup.nl

Zeemanstraat 67b, 2991 XR Barendrecht (route)
Bartwim Hotting
078-8200080
barwim@jobup.nl

Molenstraat 2 c, 3371 AH Hardinxveld-Giessendam (route)
Angela Kloosterman
078-8200080
angela@jobup.nl

Margrietstraat 2, 3261 AN Oud-Beijerland (route)
Arie van Steensel
078-8200080
arie@jobup.nl

De Korf 55, 2924 AH Krimpen aan den IJssel (route)
Wouter van der Elst
078-8200080
wouter@jobup.nl

Ambachtsweg 14 a, 2964 LG Diergaardesingel 69B (route)
078-8200080
info@jobup.nl

Marktstraat 5, 2411 BE Bodegraven (route)
Bartwim Hotting
078-8200080
bartwim@jobup.nl

Industrieweg 28, 3401 MA IJsselstein (route)

Edisonweg 30, 4207 HG Gorinchem (route)
Erik Baan
078-8200080
info@jobup.nl

Oosthaven 12, 2801PB Gouda (route)
Jeroen Koekkoek
jeroen@jobup.nl

Raadhuislaan 106, 3201 EL Spijkenisse (route)
078-8200080
info@jobup.nl

JobUp B.V.

Internetadres: http://www.jobup.nl

Aantal werknemers: 20
Aantal vestigingen: 14
Oprichtingsjaar: 2011

14289