Samen werken aan
duurzame participatie

PAIR

PAIR is in 2017 opgericht. De medewerkers van PAIR hebben ruime werkervaring in het lesgeven van NT2 en het coachen van inburgeraars. Er is meer dan 16 jaar ervaring in huis. PAIR heeft als kerntaken: Goed taalonderwijs verzorgen, het vergroten van de kennis over de Nederlandse samenleving en...
meer...

PAIR is in 2017 opgericht. De medewerkers van PAIR hebben ruime werkervaring in het lesgeven van NT2 en het coachen van inburgeraars. Er is meer dan 16 jaar ervaring in huis. PAIR heeft als kerntaken: Goed taalonderwijs verzorgen, het vergroten van de kennis over de Nederlandse samenleving en eventueel voorbereiden op doorstroom naar het beroepsonderwijs. Onze visie is dat NT2-taallessen altijd in combinatie moeten gaan met participatie in de samenleving, zoals taalstages, vrijwilligerswerk, werkervaringsplek, participatie op de school van de kinderen en een positieve participatie in de samenleving.

Samenwerking met:
Gemeente, Werkgever/werkgeversorganisatie, Reïntegratiebedrijf, Scholingsinstelling.

Onderscheid met andere organisaties

Bij PAIR wordt er bij analfabeten in de beginfase instructies in eigen taal gegeven. Dit kunnen de talen Arabisch, Engels of Frans zijn. Hierdoor ontstaat tijdwinst wat ten goede komt aan het resultaat en de kwaliteiten van de lessen. Hiermee wordt het leerrendement verhoogt. PAIR werkt vraaggericht en sluit daarmee aan bij de behoeften van de inburgeraar. Door de ruime ervaring met maatschappelijke vraagstuk binnen het team kunnen hulpvragen worden besproken of indien nodig worden doorverwezen.
minder...

KwaliteitGecontroleerd door Blik op Werk op 30-03-202130-03-2021

Blik op Werk Keurmerk

PAIR is in het bezit van het Blik op Werk Keurmerk met vier sterren
PAIR heeft de volgende resultaten behaald (in vergelijking tot de normen van het Blik op Werk Keurmerk).
Download het rapport

Blik op Werk Tevredenheidsonderzoek

PAIR neemt deel aan het Blik op Werk Tevredenheidonderzoek. Bekijk hieronder de resultaten.

TevredenheidGecontroleerd door Blik op Werk op 30-03-202130-03-2021

Dienstverlening gericht op:ScoreAantal respondentenMarktgemiddelde
Inburgeringscursussen en duale trajecten8,6228,3

Download het volledige onderzoeksrapport 2020
Download het volledige onderzoeksrapport 2019
Download het volledige onderzoeksrapport 2018

Scores van opdrachtgevers

Dienstverlening gericht op:ScoreAantal respondentenMarktgemiddelde
Totaal --

Scores per arbeidsmarktregio

ArbeidsmarktregioScoreMarktgemiddeldeAantal respondentenUitgenodigdResponse
Midden-Utrecht8152854%

Toelichting op het onderzoek

Het onderzoek is uitgevoerd door Stratus Marktonderzoek (onderdeel van Panteia). Het marktgemiddelde is gebaseerd op de scores van alle bedrijven die aan het tevredenheidsonderzoek hebben meegedaan.

Het onderzoek is uitgevoerd in de periode van 1 february 2020 tot 16 december 2020.

De tevredenheidresultaten van dit bedrijf zijn gebaseerd op onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van Blik op Werk. Het gaat hier om het oordeel van cliënten en opdrachtgevers over de kwaliteit van dienstverlening van PAIR.

Attentie: Op deze website staan de resultaten van de officiële tevredenheidsmetingen van Blik op Werk. Stichting Blik op Werk is niet verantwoordelijk voor (onjuiste) weergave ervan door derden.

SlagingspercentageGecontroleerd door Blik op Werk

Slagingspercentages

Bekijk de slagingspercentages in de auditrapportage.

Inburgerklassen

Maximum aantal studenten per klas:11 tot 15
Gemengde niveau's in de klas:nee
Instroom tijdens de cursus:ja

Opleidingsniveau en uurtarief

Opleidingsniveaus

Opleidingsniveau: AnalfabeetUurtarief:   € 15,50
Opleidingsniveau: Laag opgeleidUurtarief:   € 15,50
Opleidingsniveau: Middelbaar opgeleidUurtarief:   € 15,50
Opleidingsniveau: Hoog opgeleidUurtarief:   € 15,50

Diensten

Alfabetiseringstraject

PAIR biedt in een groep van minimaal 5 tot maximaal 10 cursisten een alfabetisering cursus aan. De cursus bereidt cursisten voor op alfabetisering tot het startniveau van de inburgeringscursus. In de cursus alfabetisering worden alle vaardigheden, spreken, luisteren, schrijven en lezen behandeld om op het startniveau te komen om deel te kunnen nemen aan een inburgeringscursus. De cursus alfabetisering is bedoeld voor cursisten die niet genoeg in eigen taal en het Latijnse schrift hebben leren schrijven en lezen. Aan het eind van de cursus beheerst de cursist Nederlands op A0 niveau mits het trajectplan wordt opgevolgd en is de cursist voldoende getraind om deel te kunnen nemen aan de inburgeringscursus. De lessen worden klassikaal gegeven in de laatste fase van de alfabetisering worden de cursisten ook getraind om op de computer te kunnen werken. Let op! Bij een lockdown wordt er overgegaan naar afstandsonderwijs. Hiervoor dient schriftelijk toestemming voor te worden gegeven.

Inburgeringstraject

PAIR biedt in een groep tot minimaal 5 tot maximaal 15 cursisten een inburgeringscursus aan. De cursus bereidt cursisten voor op het succesvol afleggen van het inburgeringsexamen op A2 niveau mits het trajectplan wordt opgevolgd. In deze cursus worden alle vaardigheden en onderdelen behandeld die nodig zijn om het examen te kunnen doen. De vaardigheden spreken, luisteren, schrijven en lezen worden klassikaal behandeld op A2 niveau en deels zelfstandig. Het examenonderdeel Kennis van de Nederlandse Samenleving wordt halverwege de cursus klassikaal en deels digitaal behandeld. De cursisten dienen ook via hun portal de e-learning opdrachten te maken om op het gewenste niveau te komen. Na deze cursus kun je uitstromen naar een examentraining groep. Let op! Bij een lockdown wordt er overgegaan naar afstandsonderwijs. Hiervoor dient schriftelijk toestemming voor te worden gegeven.

Staatsexamen programma I

PAIR biedt in een groep van minimaal 5 tot maximaal 11 cursisten een staatsexamen I cursus aan. Deze cursus bereidt cursisten voor op het succesvol afleggen van het Staatsexamen I. In deze cursus worden alle onderdelen die noodzakelijk zijn om examen te kunnen doen, aangeboden. De onderdelen die worden aangeboden zijn: Nederlands op A2 tot B1 niveau (lezen, schrijven, luisteren en spreken, grammatica). Deze cursus is bedoeld voor hoogopgeleide cursisten met een snel leervermogen. Halverwege de cursus wordt er ook klassikaal en digitaal aandacht besteed aan het onderdeel Kennis van de Nederlandse Samenleving. Aan het eind van deze cursus beheerst de cursist Nederlands op B1 niveau mits het trajectplan wordt opgevolgd en is voldoende getraind om het Staatsexamen I op B1 niveau succesvol af te leggen. Let op! Bij een lockdown wordt er over gegaan op afstandsonderwijs. Hiervoor dient schriftelijk toestemming voor te worden gegeven.

Examentraining

PAIR biedt in een groep tot maximaal 10 cursisten examentraining aan. In een examentraining groep wordt er geoefend onder tijdsdruk met oefenexamens er worden tips en adviezen besproken die zullen helpen om het examen succesvol af te leggen. In de groep werkt ieder aan zijn of haar examen programma. Elke cursist kan zich aanmelden voor de training mits hij/zij voldoende lessen elders heeft gevolgd en op het gewenste eindexamen niveau zit. Let op! Bij een lockdown wordt er overgegaan naar afstandsonderwijs. Hiervoor dient schriftelijk toestemming voor te worden gegeven.

Oriëntatie Nederlandse Arbeidsmarkt (ONA)

PAIR biedt de cursus Oriëntatie op de Nederlandse Arbeidsmarkt halverwege het jaar aan een groep van maximaal 10 cursisten.

De cursus Oriëntatie op de Nederlandse Arbeidsmarkt (ONA) gaat over werken en werk zoeken in Nederland. U doet thuis en op school opdrachten en verzamelt de resultaten hiervan in uw portfolio met resultaatkaarten. U gaat kennis opdoen over de volgende onderwerpen:

Beroepenoriëntatie, realistisch beroepsbeeld, je eigenschappen kennen, beroepskansen, beroepscompetenties, netwerk opbouwen, werk vinden en werkculturen.

Het aanvragen van een diplomawaardering en examentraining voor het panelgesprek ONA van het Inburgeringsexamen komen ook aan bod.

Let op! Bij een lockdown wordt er overgegaan naar afstandsonderwijs. Hiervoor dient schriftelijk toestemming voor te worden gegeven middels een toestemmingsformulier.

Taal op de Werkvloer

Wilt u dat uw werknemers instructies en roosters beter kunnen begrijpen?

Wilt u dat uw werknemers beter met u, collega’s en met klanten communiceren? Geef uw werknemer dan op voor Taal op de Werkvloer bij PAIR zijn er trainers die ruime ervaring in huis hebben op het gebied van Taal op de Werkvloer. Naast de taalvaardigheden zoals spreken, luisteren, lezen en schrijven wordt er ook aandacht besteed aan de vaktermen die voldoen aan de taaleisen van het bedrijf.

Waarom Nederlands op de werkvloer?
Een medewerker die instructies niet begrijpt en dat niet aangeeft, kan voor veel chaos zorgen op de werkvloer. Een collega die de taal niet voldoende beheerst, kan zich buitengesloten voelen in een Nederlandse werkomgeving. De training Taal op de Werkvloer helpt hierbij.

Doelgroep

Belangrijkste doelgroepen

Belangrijkste doelgroep

Inburgeringsplichtigen

Heeft u van DUO een brief gekregen dat u moet inburgeren? Dan bent u inburgeringsplichtig. U kunt bij PAIR uw inburgeringscursus of uw cursus NT2 volgen.
De inburgeringscursus leidt op voor het gewone inburgeringsexamen, de NT2-cursus leidt op voor het Staatsexamen I.

Wij helpen u met het aanvragen van de lening van DUO, en met het aanvragen van de examens.

Indien nodig helpen we bij het aanvragen van de verlenging van de inburgeringstermijn en bij het aanvragen van ontheffing van de inburgeringsplicht.

Inburgeraars kunnen zich halverwege 2018 bij PAIR inschrijven voor een cursus Oriëntatie naar de Nederlandse Arbeidsmarkt.

Vluchtelingen (statushouders)/Allochtonen

PAIR geeft les aan iedereen die Nederlands wil leren. Ook geven wij Nederlandse les aan particulieren/expats en aan mensen die doorverwezen worden vanuit de gemeente. Wij geven inburgeringscursussen als voorbereiding op het inburgeringsexamen.

Contact

Vestigingen

Kanaalweg 15 G-L, 3526 KL Utrecht (route)
N.Ziani
0687964862
info@pair-taal.nl

Internetadres: www.pair-taal.nl

Aantal werknemers: 4
Aantal vestigingen: 1
Oprichtingsjaar: 2017

14812