Samen werken aan
duurzame participatie

PAIR

PAIR is in 2017 opgericht. De medewerkers van PAIR hebben ruime werkervaring (sinds 2004) in het lesgeven van NT2 en coachen van inburgeraars. Er is meer dan 14 jaar ervaring in huis aan Sociale Activering, Maatschappelijk Werk en toeleiding naar de Arbeidsmarkt. PAIR heeft als kerntaken...
meer...

PAIR is in 2017 opgericht. De medewerkers van PAIR hebben ruime werkervaring (sinds 2004) in het lesgeven van NT2 en coachen van inburgeraars. Er is meer dan 14 jaar ervaring in huis aan Sociale Activering, Maatschappelijk Werk en toeleiding naar de Arbeidsmarkt. PAIR heeft als kerntaken: Nederlandse Taaltrainingen, Sociale Activering en Re-integratie. Onze visie is dat NT2-taallessen altijd in combinatie moeten gaan met participatie in de samenleving, zoals taalstages, vrijwilligerswerk, participatie op de school van de kinderen en een positieve participatie in de samenleving.

Onderscheid met andere organisaties

Bij PAIR wordt er in de beginfase instructies in eigen taal gegeven. Dit kunnen de talen Arabisch, Engels of Frans zijn. Hierdoor ontstaat tijdwinst wat ten goede komt aan het resultaat en de kwaliteiten van de lessen. Hiermee wordt het leerrendement verhoogt. PAIR werkt vraaggericht en sluit daarmee aan bij de behoeften van de inburgeraar. Door de ruime ervaring met maatschappelijk werk binnen het team kunnen hulpvragen worden besproken of indien mogelijk worden opgelost na de les.

minder...

KwaliteitGecontroleerd door Blik op Werk op 28-03-202328-03-2023

Blik op Werk Keurmerk

PAIR is in het bezit van het Blik op Werk Keurmerk met vier sterren
PAIR heeft de volgende resultaten behaald (in vergelijking tot de normen van het Blik op Werk Keurmerk).
Download het rapport

Inspectie Toezicht in de Klas

PAIR werd in het kader van 'Toezicht in de Klas' door het kennisinstituut ITTA geïnspecteerd op de kwaliteit van didactiek en cursistenbegeleiding. Hieronder vindt u het bijbehorende rapport.
Bekijk het rapport

Blik op Werk Tevredenheidsonderzoek

PAIR neemt deel aan het Blik op Werk Tevredenheidonderzoek. Bekijk hieronder de resultaten.

TevredenheidGecontroleerd door Blik op Werk op 28-03-202328-03-2023

Dienstverlening gericht op:ScoreAantal respondentenMarktgemiddelde
Inburgeringscursussen en duale trajecten8,9468,4

Download het volledige onderzoeksrapport 2022
Download het volledige onderzoeksrapport 2021
Download het volledige onderzoeksrapport 2020

Scores van opdrachtgevers

Dienstverlening gericht op:ScoreAantal respondentenMarktgemiddelde
Totaal --

Scores per arbeidsmarktregio

ArbeidsmarktregioScoreMarktgemiddeldeAantal respondentenUitgenodigdResponse
Midden-Utrecht8.98.2326053%
Amersfoort8.68.26967%

Toelichting op het onderzoek

Het onderzoek is uitgevoerd door Stratus Marktonderzoek (onderdeel van Panteia). Het marktgemiddelde is gebaseerd op de scores van alle bedrijven die aan het tevredenheidsonderzoek hebben meegedaan.

Het onderzoek is uitgevoerd in de periode van 9 february 2023 tot 6 april 2024.

De tevredenheidresultaten van dit bedrijf zijn gebaseerd op onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van Blik op Werk. Het gaat hier om het oordeel van cliënten en opdrachtgevers over de kwaliteit van dienstverlening van PAIR.

Attentie: Op deze website staan de resultaten van de officiële tevredenheidsmetingen van Blik op Werk. Stichting Blik op Werk is niet verantwoordelijk voor (onjuiste) weergave ervan door derden.

SlagingspercentageGecontroleerd door Blik op Werk

Slagingspercentages

Bekijk de slagingspercentages in de auditrapportage.

Inburgerklassen

Maximum aantal studenten per klas:11 tot 15
Gemengde niveau's in de klas:nee
Instroom tijdens de cursus:ja

Leerroute en uurtarief

Leerroute: Analfabeet (Wet Inburgering 2013)Uurtarief:   € 16,50
Leerroute: Laag opgeleid (Wet Inburgering 2013)Uurtarief:   € 16,50
Leerroute: Middelbaar opgeleid (Wet Inburgering 2013)Uurtarief:   € 16,50
Leerroute: Hoog opgeleid (Wet Inburgering 2013)Uurtarief:   € 16,50
Leerroute: Z-route (Wet Inburgering 2021)Uurtarief:   € 16,50
Leerroute: B1-route (Wet Inburgering 2021)Uurtarief:   € 16,50

Diensten

Alfabetiseringstraject

PAIR biedt in een groep van minimaal 5 tot maximaal 10 cursisten een alfabetisering cursus aan. De cursus bereidt cursisten voor op alfabetisering tot het startniveau van de inburgeringscursus. In de cursus alfabetisering worden alle vaardigheden, spreken, luisteren, schrijven en lezen behandeld om op het startniveau te komen om deel te kunnen nemen aan een inburgeringscursus. De cursus alfabetisering is bedoeld voor cursisten die niet genoeg in eigen taal en het Latijnse schrift hebben leren schrijven en lezen. Aan het eind van de cursus beheerst de cursist Nederlands op A0 van het ERK niveau mits het trajectplan wordt opgevolgd en is de cursist voldoende getraind om deel te kunnen nemen aan de inburgeringscursus. De lessen worden klassikaal gegeven in de laatste fase van de alfabetisering worden de cursisten ook getraind om op de computer te kunnen werken.

Het uurtarief is 16,50,- euro exclusief methodiek en materiaalkosten

Inburgeringstraject

PAIR biedt in een groep tot minimaal 5 tot maximaal 15 cursisten een inburgeringscursus aan. De cursus bereidt cursisten voor op het succesvol afleggen van het inburgeringsexamen op A2 niveau mits het trajectplan wordt opgevolgd. In deze cursus worden alle vaardigheden en onderdelen behandeld die nodig zijn om het examen te kunnen doen. De vaardigheden spreken, luisteren, schrijven en lezen worden klassikaal behandeld op A2 niveau en deels zelfstandig. Het examenonderdeel Kennis van de Nederlandse Samenleving wordt halverwege de cursus klassikaal en deels digitaal behandeld. De lessen worden 70% klassikaal gegeven en 30% zelfstandig. De cursisten dienen de computer opdrachten te maken om op het gewenste examenniveau te komen. Na deze cursus kun je uitstromen naar de examentraining groep.

Het uurtarief is 16,50,- euro exclusief methodiek en materiaalkosten

Staatsexamen programma I

PAIR biedt in een groep van minimaal 5 tot maximaal 15 cursisten een Staatsexamen I cursus aan.
Deze cursus bereidt cursisten voor op het succesvol afleggen van het Staatsexamen I. In deze cursus worden alle onderdelen die noodzakelijk zijn om examen te kunnen doen, aangeboden. De onderdelen die worden aangeboden zijn: Nederlands op A2 tot B1 niveau (lezen, schrijven, luisteren en spreken, grammatica). Deze cursus is bedoeld voor hoogopgeleide kandidaten met een snel leervermogen. Ook middelbaar opgeleide kandidaten met een taalniveau rond A2 kunnen aan deze cursus succesvol deelnemen. Halverwege de cursus wordt er ook klassikaal en digitaal aandacht besteed aan het onderdeel Kennis van de Nederlandse Samenleving. Aan het eind van deze cursus beheerst de cursist Nederlands op B1 niveau mits het trajectplan wordt opgevolgd en er voldoende is getraind om het Staatsexamen I succesvol af te leggen.

Het uurtarief is 16,50,- euro exclusief methodiek en materiaalkosten

Orientatie op de Nederlandse Arbeidsmarkt (ONA)

PAIR biedt de cursus Oriëntatie op de Nederlandse Arbeidsmarkt halverwege het jaar aan een groep van maximaal 15 cursisten.

De training Oriëntatie op de Nederlandse Arbeidsmarkt (ONA) gaat over werken en werk zoeken in Nederland. U doet thuis en op school opdrachten en verzamelt de resultaten hiervan in uw portfolio met resultaatkaarten. U gaat kennis opdoen over de volgende onderwerpen:

Beroepenoriëntatie realistisch beroepsbeeld, je eigenschappen kennen, beroepskansen, beroepscompetenties, netwerk opbouwen, werk vinden en werkculturen.

Het aanvragen van een diplomawaardering en examentraining voor het panelgesprek ONA van het Inburgeringsexamen komen ook aan bod.

Het uurtarief is 20,- euro exclusief methodiek en materiaalkosten

Examentraining

PAIR biedt in een groep tot maximaal 15 cursisten examentraining aan. In een examentraining groep wordt er geoefend onder tijdsdruk met oefenexamens er worden tips en adviezen besproken die zullen helpen om het examen succesvol af te leggen. In de groep werkt ieder aan zijn of haar examen programma. Elke cursist kan zich aanmelden voor de training mits hij/zij voldoende lessen elders heeft gevolgd en op het gewenste eindexamen niveau zit.

Het uurtarief is 16,50,- euro exclusief methodiek en materiaalkosten

Taal op de Werkvloer

Wilt u dat uw werknemers instructies en roosters beter kunnen begrijpen?

Wilt u dat uw werknemers beter met u, collega’s en met klanten communiceren? Geef uw werknemer dan op voor Taal op de Werkvloer bij PAIR zijn er trainers die ruime ervaring in huis hebben op het gebied van Taal op de Werkvloer. Naast de taalvaardigheden zoals spreken, luisteren, lezen en schrijven wordt er ook aandacht besteed aan de vaktermen die voldoen aan de taaleisen van het bedrijf.

Waarom Nederlands op de werkvloer?
Een medewerker die instructies niet begrijpt en dat niet aangeeft, kan voor veel chaos zorgen op de werkvloer. Een collega die de taal niet voldoende beheerst, kan zich buitengesloten voelen in een Nederlandse werkomgeving. De training Taal op de Werkvloer helpt hierbij.

Staatsexamen programma II

PAIR biedt in een groep van minimaal 5 tot maximaal 15 cursisten een Staatsexamenprogramma II cursus aan. Deze cursus bereidt cursisten voor op het succesvol afleggen van het Staatsexamenprogramma II. In deze cursus worden alle onderdelen die noodzakelijk zijn om examen te kunnen doen, aangeboden. De onderdelen die worden aangeboden zijn: Nederlands op B1 naar B2 niveau (lezen, schrijven, luisteren en spreken, grammatica). Deze cursus is bedoeld voor hoogopgeleide kandidaten met een snel leervermogen. Ook middelbaar opgeleide kandidaten met een taalniveau rond A2+ kunnen aan deze cursus deelnemen. Halverwege de cursus wordt er ook klassikaal en digitaal aandacht besteed aan het onderdeel Kennis van de Nederlandse Samenleving. Aan het eind van deze cursus beheerst de cursist Nederlands op B2 niveau mits het trajectplan wordt opgevolgd en er voldoende is getraind om het Staatsexamen I of II succesvol af te leggen.

Het uurtarief is 16,50,- euro exclusief methodiek en materiaalkosten

Z- Route (voor gezinsmigranten)

Dit traject is gericht op het beheersen van de Nederlandse taal op een zo hoog mogelijk taalniveau, zodat deze doelgroep uiteindelijk zelfstandig kan deelnemen aan de Nederlandse samenleving.
Hierbij is het streefniveau A1.

Deze leerroute is bedoeld voor gezinsmigranten die inburgeringsplichtig zijn met een lage leerbaarheid waarvan wordt verwacht dat zij veel moeite zullen hebben met het leren van de Nederlandse taal. Dit zijn bijvoorbeeld inburgeringsplichtigen die in het land van herkomst weinig of geen scholing hebben gehad. Het programma bestaat uit twee delen: minimaal 800 uur Nederlandse taalles onder begeleiding van een NT2-docent.

Om de Z-route succesvol af te ronden, vindt er een verplicht eindgesprek plaats met de gemeente.
Op basis van dit gesprek beslist de gemeente of de inburgeringsplichtige heeft voldaan aan de opgestelde afspraken uit het (PIP) In de Z-route wordt met verschillende methodieken gewerkt afhankelijk van de fase.

B- Route (voor gezinsmigranten)

Dit traject is gericht op het zo snel mogelijk beheersen van de Nederlandse taal op taalniveau B1 of hoger en het vergroten van het perspectief op de arbeidsmarkt. De doelgroep is zeer divers en aan deze route zijn daarom geen minimum of maximum aantal lesuren toegekend. Als blijkt na aanzienlijke inspanning dat taalniveau B1 niet haalbaar is, dan is het mogelijk om (onderdelen van) het inburgeringsexamen op taalniveau A2 te doen.

Om de B1-route succesvol af te ronden, moet de inburgeringsplichtige slagen voor:
â?¢ Het taalexamen op taalniveau B1 of hoger, of na aanzienlijke inspanningen op taalniveau A2, op de onderdelen lezen, luisteren, schrijven en spreken
â?¢ Het examen voor de module Kennis van de Nederlandse Maatschappij (KNM)

MAP

Wat is Module Arbeidsmarkt en Participatie (MAP)?

Om te voldoen aan de inburgeringsplicht, moeten inburgeringsplichtigen de Module Arbeidsmarkt en Participatie (MAP) succesvol afronden. Kandidaten maken kennis met en bereiden zich voor op deelname aan de Nederlandse arbeidsmarkt.

Wat houdt map in?
De module Arbeidsmarkt en Participatie (MAP) is een onderdeel van de inburgeringsroute. (Betaald) werken in Nederland staat in deze module centraal. Er wordt onder andere over het werk dat in land van herkomst werd gedaan en wat het wensberoep in Nederland is.

Doelgroep

Belangrijkste doelgroepen

Belangrijkste doelgroep

Inburgeringsplichtigen

Heeft u van DUO een brief gekregen dat u moet inburgeren? Dan bent u inburgeringsplichtig. U kunt bij PAIR uw inburgeringscursus of uw cursus NT2 volgen.
De inburgeringscursus leidt op voor het gewone inburgeringsexamen, de NT2-cursus leidt op voor het Staatsexamen I.

Wij helpen u met het aanvragen van de lening van DUO, en met het aanvragen van de examens.

Indien nodig helpen we bij het aanvragen van de verlenging van de inburgeringstermijn en bij het aanvragen van ontheffing van de inburgeringsplicht.

Inburgeraars kunnen zich halverwege 2018 bij PAIR inschrijven voor een cursus Oriëntatie naar de Nederlandse Arbeidsmarkt.

Vluchtelingen (statushouders)/Allochtonen

PAIR geeft les aan iedereen die Nederlands wil leren. Ook geven wij Nederlandse les aan particulieren/expats en aan mensen die doorverwezen worden vanuit de gemeente. Wij geven inburgeringscursussen als voorbereiding op het inburgeringsexamen.

Contact

Vestigingen

Europalaan 2, 3526 KS Utrecht (route)
N.Ziani
0687964862
info@pair-taal.nl

Dorpsstraat 92, 3751 ES Bunschoten-Spakenburg (route)
L. Stormer
0627994939
l.stormer@pair-taal.nl

PAIR

Internetadres: www.pair-taal.nl

Aantal werknemers: 4
Aantal vestigingen: 2
Oprichtingsjaar: 2017

14812