Samen werken aan
duurzame participatie

ROC Drenthe College

Drenthe College is een ROC voor de provincie Drenthe. Drenthe College biedt middelbaar beroepsonderwijs op verschillende niveaus voor de diverse beroepssectoren. Het opleidingenpakket wordt afgestemd op de (regionale) arbeidsmarkt en getoetst op maatschappelijke relevantie. Het ROC vervult een...
meer...

Drenthe College is een ROC voor de provincie Drenthe. Drenthe College biedt middelbaar beroepsonderwijs op verschillende niveaus voor de diverse beroepssectoren. Het opleidingenpakket wordt afgestemd op de (regionale) arbeidsmarkt en getoetst op maatschappelijke relevantie. Het ROC vervult een maatschappelijke functie d.m.v. optimale dienstverlening en meerdere samenwerkingsverbanden in de regio.

Drenthe College verzorgt cursussen voor Nederlands- en anderstaligen gericht op arbeids- en maatschappelijke participatie en doorstroom naar vervolgopleidingen. Er worden cursussen gegeven gericht op het behalen van het Inburgeringsexamen, Staatsexamens NT2 (=Nederlands als 2e Taal). Daarnaast voert DC Start het Entreeonderwijs uit en er is een afdeling voor VAVO (Voortgezet Algemeen Onderwijs voor Volwassenen).

Op het gebied van inburgering en NT2-onderwijs heeft Drenthe College ruime ervaring. Er wordt lesgegeven op diverse locaties.

Onderscheid met andere organisaties

Inburgering is maatwerk bij Drenthe College. Dat betekent dat de cursus zoveel mogelijk aansluit bij de wensen van de deelnemer. Elke cursist krijgt een intake en, indien al wat gevorderd, wordt m.b.v. toetsen het startniveau bepaald. Drenthe College heeft diverse goedgekeurde toetsen. Op basis van de intake en de wensen/mogelijkheden van de deelnemer doet Drenthe College een trajectvoorstel.
minder...

KwaliteitGecontroleerd door Blik op Werk op 30-03-202330-03-2023

Blik op Werk Keurmerk

ROC Drenthe College is in het bezit van het Blik op Werk Keurmerk met vier sterren
ROC Drenthe College heeft de volgende resultaten behaald (in vergelijking tot de normen van het Blik op Werk Keurmerk).
Download het rapport

Inspectie Toezicht in de Klas

ROC Drenthe College werd in het kader van 'Toezicht in de Klas' door het kennisinstituut ITTA geïnspecteerd op de kwaliteit van didactiek en cursistenbegeleiding. Hieronder vindt u het bijbehorende rapport.
Bekijk het rapport

Blik op Werk Tevredenheidsonderzoek

ROC Drenthe College neemt deel aan het Blik op Werk Tevredenheidonderzoek. Bekijk hieronder de resultaten.

TevredenheidGecontroleerd door Blik op Werk op 30-03-202330-03-2023

Dienstverlening gericht op:ScoreAantal respondentenMarktgemiddelde
Inburgeringscursussen en duale trajecten8,1718,4

Download het volledige onderzoeksrapport 2023
Download het volledige onderzoeksrapport 2022
Download het volledige onderzoeksrapport 2021

Scores van opdrachtgevers

Dienstverlening gericht op:ScoreAantal respondentenMarktgemiddelde
Totaal --

Scores per arbeidsmarktregio

ArbeidsmarktregioScoreMarktgemiddeldeAantal respondentenUitgenodigdResponse
Drenthe88389839%
Groningen8.18.1208025%
IJsselvechtstreek8.28.3134927%

Toelichting op het onderzoek

Het onderzoek is uitgevoerd door Stratus Marktonderzoek (onderdeel van Panteia). Het marktgemiddelde is gebaseerd op de scores van alle bedrijven die aan het tevredenheidsonderzoek hebben meegedaan.

Het onderzoek is uitgevoerd in de periode van 24 january 2023 tot 16 december 2023.

De tevredenheidresultaten van dit bedrijf zijn gebaseerd op onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van Blik op Werk. Het gaat hier om het oordeel van cliënten en opdrachtgevers over de kwaliteit van dienstverlening van ROC Drenthe College.

Attentie: Op deze website staan de resultaten van de officiële tevredenheidsmetingen van Blik op Werk. Stichting Blik op Werk is niet verantwoordelijk voor (onjuiste) weergave ervan door derden.

SlagingspercentageGecontroleerd door Blik op Werk

Slagingspercentages

Bekijk de slagingspercentages in de auditrapportage.

Inburgerklassen

Maximum aantal studenten per klas:11 tot 15
Gemengde niveau's in de klas:nee
Instroom tijdens de cursus:ja

Leerroute en uurtarief

Leerroute: Analfabeet (Wet Inburgering 2013)Uurtarief:   € 15,00
Leerroute: Laag opgeleid (Wet Inburgering 2013)Uurtarief:   € 12,50
Leerroute: Middelbaar opgeleid (Wet Inburgering 2013)Uurtarief:   € 12,50
Leerroute: Hoog opgeleid (Wet Inburgering 2013)Uurtarief:   € 12,50

Diensten

Taal- en inburgeringstrajecten

Taal- en inburgeringtrajecten leveren een bijdrage aan succesvolle arbeids- en maatschappelijke integratie.
De trajecten die Drenthe College uitvoert zijn erop gericht om binnen korte tijd niveauverhogingen te realiseren en de inburgeraar voor te bereiden op zijn inburgeringsexamen. Het uitgangspunt bij het aanbieden van de lesprogramma's is maatwerk voor elke cli�nt. De groepsbijeenkomsten vinden plaats op meerdere dagdelen per week en staan onder leiding van bevoegde docenten.
Indien de cli�nt nog onvoldoende gealfabetiseerd is, wordt gestart met een NT2-alfabetiseringstraject. Na dit traject kan de inburgeraar zijn cursus vervolgen en zich voorbereiden op het examen. In veel gevallen worden cli�nten voorbereid op het staatsexamen NT2, i.p.v. het inburgeringsexamen. Als een inburgeraar dit diploma heeft behaald, heeft hij meer kansen op de arbeidsmarkt.
Drenthe College voert alleen lessen uit onder de oude wet Inburgering.

Inburgeringstraject

Cursisten die een inburgeringstraject volgen leren de Nederlandse taal en samenleving kennen. In de lessen bereiden zij zich voor op participatie in de samenleving. De lessen worden gegeven door bevoegde docenten, die in veel gevallen ondersteund worden door klassenassistenten. Cursisten kunnen elke maand starten met hun inburgering. Bij de intake worden afspraken gemaakt over de cursusperiode.
Het inburgeringstraject wordt afgesloten met een examen dat door DUO wordt afgenomen. Het inburgeringsexamen bestaat uit 6 onderdelen: Spreken, Luisteren, Lezen, Schrijven, Kennis van de Nederlandse maatschappij en Orintatie op de Nederlandse samenleving. Na het examen kunnen de cursisten verder met hun participatie in de samenleving. Ze kunnen een opleiding gaan volgen of direct werk gaan zoeken.
Drenthe College begeleidt de cursisten vanaf de aanmelding voor de lessen tot en met de examens. Ook kan de cursist geholpen worden bij het aanvragen van een lening bij DUO.

Alfabetiseringstraject

Drenthe College biedt alfabetiseringscursussen aan indien een clint onvoldoende of anders is gealfabetiseerd. Deze cursus is in de meeste gevallen een voortraject van de inburgering, want de cursist gaat aansluitend verder met lessen gericht op het behalen van het inburgeringsexamen. In sommige gevallen is het voor een deelnemer niet mogelijk om te slagen voor zijn inburgeringsexamen. Drenthe College begeleidt de cursist dan bij het aanvragen van een ontheffing. In kleine lesgroepen wordt de cursist voorbereid op een basisniveau voor lezen en schrijven. De lessen worden aangeboden op 2 tot 4 dagdelen per week op meerdere locaties van Drenthe College.

Staatsexamen programma I

Cursisten die Nederlands op een hoger niveau willen leren, kunnen na het bereiken van taalniveau A2 lessen volgen gericht op niveau B1. Ze bereiden zich voor op het Staatsexamen NT2 programma I. Dit examen bestaat uit 4 onderdelen: Lezen, Schrijven, Spreken en Luisteren. Cursisten die inburgeringsplichtig zijn, hoeven geen inburgeringsexamen te doen, als ze slagen voor het Staatsexamen NT2. Om te voldoen aan de inburgeringsplicht moeten cursisten daarnaast ook slagen voor twee andere examens: Kennis van de Nederlandse Maatschappij en Orintatie op de Nederlandse Samenleving.

Een cursist die in zijn eigen land een diploma heeft gehaald van het voortgezet onderwijs kan met een diploma van het Staatsexamen NT2 programma I een opleiding gaan volgen op het mbo. Het taalniveau B1 is ook een goede start voor een baan op mbo-niveau.

De lessen worden gegeven door een bevoegde taaldocent. Onderdelen van de les zijn o.a. grammatica, spelling, begrijpend lezen, spreek- en luistervaardigheid.

Staatsexamen programma II

Cursisten die snel Nederlands leren kunnen op een hoger niveau lessen volgen en examen doen. Als een cursist niveau A2 heeft behaald vervolgt hij de lessen in een staatsexamengroep gericht op niveau B2. Deze lessen worden gegeven door een bevoegde taaldocent.

Als een inburgeraar een Nederlandse opleiding in het hbo of op de universiteit wil volgen, moet hij/zij in het bezit zijn een diploma Staatsexamen NT2 II. Het taalniveau van dit examen is B2. Dit niveau is nodig voor stages en werk op hbo-niveau. Het examen bestaat uit 4 onderdelen: Lezen, Schrijven, Spreken en Luisteren. Cursisten die inburgeringsplichtig zijn, hoeven geen inburgeringsexamen te doen, als ze slagen voor het Staatsexamen NT2. Om te voldoen aan de inburgeringsplicht moet een cursist daarnaast ook slagen voor twee andere examens: Kennis van de Nederlandse Maatschappij en Orintatie op de Nederlandse Samenleving. Onderdelen van de les zijn o.a. grammatica, spelling, begrijpend lezen, spreek- en luistervaardigheid.

Taaltraject

Bij Drenthe College kun je ook NT2-lessen volgen als je geen inburgeringsplicht (meer) hebt. NT2 betekent Nederlands als tweede taal. Iedereen die Nederlands wil leren is welkom bij Drenthe College. De lessen zijn op alle niveaus, vanaf alfabetisering tot en met niveau B2. Bij een intake kunnen a.s. cursisten aangeven wat hun leerwens is. Daarna maken we afspraken over de trajectperiode en over het aantal dagdelen les per week. De taaltrajecten kunnen naar wens afgerond worden met een compleet examen (inburgeringsexamen of Staatsexamen NT2) of met n of meer onderdelen van een examen.

Doelgroep

Belangrijkste doelgroepen

Allochtonen / etnische minderheden

Een groot deel van de activiteiten van Drenthe College richt zich al op het werken met mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Vaak hebben deze mensen een migratieachtergrond en is Nederlands niet hun moedertaal. De opdrachtgevers zijn gemeenten, bedrijven, re-integratiebureaus of particulieren. Door de jarenlange ervaring met inburgeringscursussen is er veel expertise op dit terrein. De doelgroep bestaat uit inburgeringsplichtige deelnemers en cursisten die geen inburgeringsplicht (meer) hebben. Drenthe College heeft zich gekwalificeerd met veel bevoegde docenten NT2 (Nederlands als tweede taal).

Laag opgeleiden (zonder startkwalificatie)

Het aanbod van Drenthe College is breed. Voor laagopgeleiden die (nog) niet in het bezit zijn van een startkwalificatie biedt Drenthe College mogelijkheden. Er zijn opleidingen op het gebied van inburgering, NT2, laaggeletterden en Entree-onderwijs. Entree is voor leerlingen die geen diploma van het voortgezet onderwijs hebben behaald. Ook inburgeraars die nog geen 30 jaar zijn kunnen met studiefinanciering een Entree-opleiding volgen. In Entree kan een leerling een mbo-1 diploma behalen. In de meeste gevallen stroomt de leerling hierna door naar een mbo-opleiding. In sommige gevallen is Entree eindonderwijs en stroomt de leerling uit naar werk.

Inburgeringsplichtige uitkeringsgerechtigden

Bij de inburgeringtrajecten van ROC Drenthe College zijn ook inburgeringsplichtige uitkeringsgerechtigden welkom. In de meeste gevallen zijn deze inburgeringsplichtigen vluchtelingen in het bezit van een asielstatus. Bij de inburgering van deze asielgerechtigden is niet alleen het behalen van het inburgeringsexamen belangrijk, maar ook de aansluiting op werk of een vervolgopleiding. De inburgering bij Drenthe College is een goede voorbereiding op de participatie in de Nederlandse samenleving. Ook als de inburgeraar nog niet klaar is met zijn inburgering kan hij/zij in veel gevallen toch al beginnen met een Entree of mbo-opleiding.

Hoog opgeleiden (HBO/academisch)

Taallessen als voorbereiding op deelname aan het Staatsexamen NT2 programma I of II kunnen op alle locaties van Drenthe College gevolgd worden. De lessen worden gegeven door bevoegde docenten.
Een hoogopgeleide anderstalige cursist kan met het diploma Staatsexamen NT2 programma II een opleiding gaan volgen in het hbo of universiteit. Het examen is op niveau B2.

Jongeren in de leeftijd van 18 tot en met 30 jaar

Drenthe College biedt in de regio diverse vak- en beroepsopleidingen aan die gericht zijn op jongeren. Drenthe College en is daarom bij uitstek een geschikte school voor inburgeringsplichtige jongeren. Voor deze jongeren is het in sommige gevallen mogelijk om snel of direct te starten met een opleiding in het beroepsonderwijs. Als de jongere geplaatst wordt op een opleiding van het ROC kan hij/zij direct studiefinanciering aanvragen. Een jongere die direct instroomt in het mbo, hoeft na het behalen van zijn diploma op MBO niveau 2 of hoger geen inburgeringsexamen meer te doen!
Een jongere die geen diploma van het voortgezet onderwijs heeft behaald, kan instromen in Entree. De combinatie-opleiding Entree en inburgering is voor veel jongeren een goede start naar hun participatie in de Nederlandse samenleving.

Contact

Vestigingen

Anne de Vriesstraat 70, 9402 NT ASSEN (route)
Erik Bouwknegt
0650457541
e.bouwknegt@drenthecollege.nl

Anna Paulownalaan 1, 7822 JJ Emmen (route)
Magda Matoren
0638727283
b.claassen@drenthecollege.nl

ROC Drenthe College

Internetadres: http://www.drenthecollege.nl/

Aantal werknemers: 20
Aantal vestigingen: 2
Oprichtingsjaar: 1996

720