Samen werken aan
duurzame participatie

Vier L B.V.

Re-integratiebedrijf Vier L is en werkt bewust kleinschalig, omdat we geloven in een flexibele en persoonlijke aanpak. Het biedt ons de mogelijkheid om onze dienstverlening optimaal af te stemmen op de wensen van de opdrachtgever én de behoeften van de klant. Het leveren van individuele...
meer...

Re-integratiebedrijf Vier L is en werkt bewust kleinschalig, omdat we geloven in een flexibele en persoonlijke aanpak. Het biedt ons de mogelijkheid om onze dienstverlening optimaal af te stemmen op de wensen van de opdrachtgever én de behoeften van de klant. Het leveren van individuele begeleiding met persoonlijke aandacht en maatwerk is dan ook dé kerncompetentie van Vier L.

Onderscheid met andere organisaties

Vier L onderscheidt zich in de re-integratiemarkt door:
-De persoonlijke en enthousiaste benadering van de cliënt, wat een actieve houding van de cliënt stimuleert.
-Het activeren van de cliënt en het streven naar zelfredzaamheid door activiteiten sámen op te pakken.
-De transparante manier van samenwerken met de opdrachtgever door heldere communicatie, veelvuldige terugkoppeling en duidelijke afspraken.
-Een eerlijke en goede balans tussen prijs en kwaliteit
minder...

KwaliteitGecontroleerd door Blik op Werk op 24-03-202124-03-2021

Blik op Werk Keurmerk

Vier L B.V. is in het bezit van het Blik op Werk Keurmerk met twee sterren
Vier L B.V. heeft de volgende resultaten behaald (in vergelijking tot de normen van het Blik op Werk Keurmerk).
Download het rapport

Blik op Werk Tevredenheidsonderzoek

Vier L B.V. neemt deel aan het Blik op Werk Tevredenheidonderzoek. Bekijk hieronder de resultaten.

TevredenheidGecontroleerd door Blik op Werk op 24-03-202124-03-2021

Dienstverlening gericht op:ScoreAantal respondentenMarktgemiddelde
Diagnose, onderzoek en loopbaanoriëntatie8,697,7
Jobcoaching-38,1
Outplacement-27,9
Toeleiden van werk naar werk (eerste en tweede spoor)7,9597,9
Toeleiden naar werk vanuit situatie geen werk8,0288,0
Sociale activering en participatie-68,0

Download het volledige onderzoeksrapport 2020
Download het volledige onderzoeksrapport 2019
Download het volledige onderzoeksrapport 2018

Scores van opdrachtgevers

Dienstverlening gericht op:ScoreAantal respondentenMarktgemiddelde
Totaal8,031--

Scores per arbeidsmarktregio

ArbeidsmarktregioScoreMarktgemiddeldeAantal respondentenUitgenodigdResponse
Rijnmond8.1297738%
Rivierenland8.2142070%
Noordoost-Brabant8123336%
Midden-Utrecht8113135%
Haaglanden8.381553%
Zuidoost-Brabant8.251242%

Toelichting op het onderzoek

Het onderzoek is uitgevoerd door Stratus Marktonderzoek (onderdeel van Panteia). Het marktgemiddelde is gebaseerd op de scores van alle bedrijven die aan het tevredenheidsonderzoek hebben meegedaan.

Het onderzoek is uitgevoerd in de periode van 27 january 2020 tot 20 december 2020.

De tevredenheidresultaten van dit bedrijf zijn gebaseerd op onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van Blik op Werk. Het gaat hier om het oordeel van cliënten en opdrachtgevers over de kwaliteit van dienstverlening van Vier L B.V..

Attentie: Op deze website staan de resultaten van de officiële tevredenheidsmetingen van Blik op Werk. Stichting Blik op Werk is niet verantwoordelijk voor (onjuiste) weergave ervan door derden.

Diensten

Re-integratie Spoor 2

Werknemer wordt actief begeleid bij het vergroten van de kansen op de arbeidsmarkt en ondersteund in de zoektocht naar passend werk bij een andere werkgever, waarbij rekening wordt gehouden met het proces van afscheid nemen bij de huidige werkgever. Er wordt een degelijk dossier opgebouwd middels grondige rapportages in verband met een mogelijke WIA aanvraag. Indien nodig worden tevens diagnostische en/ of aanbodversterkende interventies ingezet, zoals een werkoriëntatie, een scholingsadvies of een sollicitatietraining.
In een actieve samenwerking met uw medewerker worden in de volgende fase diverse sollicitatie activiteiten verricht. Vier L zoekt binnen het eigen netwerk naar mogelijkheden. We analyseren vacatures, reageren op geschikte vacatures en verrichten daarnaast open sollicitaties. Er is aandacht voor de sollicitatie- en presentatievaardigheden van de medewerker. Ook het netwerk van de medewerker wordt in kaart gebracht & benut.

Jobcoaching

De interventies zijn gericht op de werkplek, de functietaken, het inkomen en de collegiale werkomgeving van de cliënt, waarbij het doel is de cliënt in balans te brengen met de werkzaamheden en dit ook zo te houden. Concreet kan dit betekenen dat de re-integratieadviseur voortgang-, coaching- en evaluatiegesprekken voert met cliënt, de personeelsfunctionaris, de leidinggevende en anderen. Ook kan het voorkomen dat een cliënt bijvoorbeeld behoefte heeft aan een werkschema. Vier L maakt dan gebruik van de Taak-Specificatie (Task Break Down) methode. Er wordt dan gekeken naar de volgorde van een taak, de stappen van een taakuitvoering en de kwaliteitsnormen waar een taak aan moet voldoen. Mocht blijken dat een cliënt bepaalde taken niet onder de knie krijgt, dan zal de re-integratieadviseur de cliënt begeleiden op de werkplek zelf.

Werkoriëntatie

Middels het invullen van diverse testen (o.a. persoonlijkheidstest en beroepskeuze interessetest) en het voeren van coachingsgesprekken, worden samen met de cliënt mogelijke passende en reële beroepsrichtingen uitgezet. De cliënt wordt vervolgens gestimuleerd in de praktijk te onderzoeken of het desbetreffende beroep passend is, wat de voordelen en nadelen van het beroep zijn, welke opleidingen er nodig zijn, welke capaciteiten vereist zijn en wat de te verwachten ontwikkelingen in de toekomst van deze beroepsgroep zijn.

De cliënt gaat op bedrijfsbezoek, interviewt mensen die het betreffende beroep uitoefenen en bezoekt eventueel opleidingsinstituten. Indien mogelijk loopt de cliënt ook enkele dagen stage (snuffelstage). Op deze wijze krijgt de cliënt een reëel inzicht in het beroep en creëert tevens een begin van een netwerk bij deze beroepsgroep.

Sociale activering

De cliënt wordt gemotiveerd om diens maatschappelijke participatie en sociaal netwerk te vergroten. Hierbij kan gedacht worden aan het uitvoeren van vrijwilligerswerk, hobby’s, deelname aan activiteiten in een buurtcentrum of het volgen van een opleiding. Indien mogelijk kan een zgn. beschermde werkplek in het reguliere bedrijfsleven gecreëerd worden.

Indien nodig, worden hulpverleningscontacten ingezet om belemmeringen weg te nemen, zoals schulphulpverlening of maatschappelijk werk.

Jobhunting

In een actieve samenwerking met de cliënt worden wekelijks diverse sollicitatie activiteiten verricht. Vier L zoekt eerst binnen het eigen netwerk naar mogelijkheden. Tevens heeft Vier L toegang tot een vacature zoeksysteem, dat dagelijks passende vacatures selecteert. We analyseren deze vacatures, reageren op geschikte vacatures en verrichten daarnaast open sollicitaties. Daarnaast is er aandacht voor de sollicitatie- en presentatievaardigheden van de medewerker. Ook het netwerk van de cliënt wordt in kaart gebracht & benut. Indien de belastbaarheid van de medewerker opgebouwd dient te worden, wordt gezocht naar een proefplaatsing met de mogelijkheid van urenuitbreiding.
Indien nodig kan Vier L de werkgever voorlichten over subsidies en risicobeperkende regelingen, alsmede onderzoeken of een mogelijke functie / werkplek passend is.

Loopbaanassessment & -coaching

Een psychologisch onderzoek op basis van diverse psychologische testen om een onderbouwd advies te geven over de keuze van een loopbaan, beroepsrichting en een eventuele opleiding.
Het loopbaanassessment verschaft de cliënt helderheid in diens talenten. Het is een hulpmiddel om passende en realistische keuzes te maken.
Dit advies wordt gegeven op basis van psychologisch testonderzoek en een diepte-interview. Hiermee worden capaciteiten, persoonlijkheid, carrièrewaarden en interesses beoordeeld en op een rij gezet.
Het loopbaan assessment wordt afgesloten met een assessment rapport waarin de belangrijkste bevindingen besproken worden. Het rapport geeft een duidelijk overzicht van capaciteiten, interesses en talenten en vormt een goed loopbaanadvies voor de cliënt. Het traject kan vervolgd worden met diverse coachingsgesprekken met onze Noloc gecertificeerde loopbaancoaches.

Arbeidsdeskundig advies

De opdrachten op arbeidsdeskundig gebied kunnen uiteenlopend zijn. Te denken valt aan:
Arbeidsdeskundig advies spoor 1 & spoor 2 bij arbeidsongeschiktheid; Loonwaardebepaling; Werkplekonderzoek & advies over passendheid van werk; Arbeidsdeskundig advies over de arbeidsmogelijkheden van een cliënt; Vraagstukken op het gebied van verzuimmanagement; Training met betrekking tot verzuim, de Wet Verbetering Poortwachter en re-integratie in het eerste en tweede Spoor.

Homecoach

Bij een cliënt kan een gebrek aan orde, structuur en overzicht belemmerend werken ten opzichte van het tot stand komen van de beweging naar werk of scholing.
Doel van het homecoach traject is randvoorwaarden creëren en handvatten bieden, zodat de cliënt in beweging komt om de knelpunten te verhelpen.
Methodiek:
De re-integratieadviseur en de cliënt brengen gezamenlijk het probleem en belemmerende factoren in kaart. Vervolgens worden mogelijke oplossingen geïnventariseerd. Het product kan bijvoorbeeld ingezet worden als een cliënt hulp nodig heeft op het gebied van budget hanteren, huishouding, opvoeding kinderen, persoonlijke hygiëne, aanmelding bij hulpverleningsinstanties e.d. De re-integratieadviseur biedt enerzijds praktische ondersteuning en tips om bovengenoemde zaken te organiseren. Anderzijds werkt de re-integratieadviseur aan het zelfvertrouwen van de cliënt, om de zelfredzaamheid te vergroten.

Doelgroep

Belangrijkste doelgroepen

Mensen die arbeidsongeschikt zijn voor hun eigen werk

Voor mensen die arbeidsongeschikt zijn voor hun eigen werk, stippelt Vier L een persoonsgericht spoor 2 re-integratietraject uit. Doel van dit traject is het vinden van passend werk buiten de eigen werkgever. Afhankelijk van de behoefte van de medewerker, worden modules ingezet zoals werkoriëntatie en sollicitatietraining.

Personen met een gemeentelijke uitkering met psychische of sociale problematiek

Vier L is werkzaam voor vele gemeentelijke Sociale Diensten in Noord-Brabant, Zuid-Holland en Gelderland.
Uitgebreide ervaring zorgt voor een aanpak met gedeelde verantwoordelijkheden en een respectvolle maar niet vrijblijvende benadering.

Arbeidsgehandicapten in een uitkeringssituatie

Opdrachtgevers voor deze doelgroep zijn UWV en diverse gemeentelijke opdrachtgevers.
Een goede diagnose van een juiste zoekrichting naar passend werk is de start van het traject. Vervolgens wordt d.m.v. jobhunting en proefplaatsing een werkplek gevonden. Vier L beschikt over gekwalificeerde en geregistreerde arbeidsdeskundigen.

WSW-geïndiceerden

Vier L heeft ruimschoots ervaring met Begeleid Werken en Jobcoach trajecten in opdracht van diverse Sociale Werkvoorzieningen.
Vanwege deze ervaring en onze erkenning als jobcoachorganisatie nemen we de client aan de hand en komen we tot succesvolle trajecten, hoge uitstroomresultaten in regulier werk en duurzame plaatsingen.

Jongeren (< 23 jaar)

Vier L heeft ervaring met zowel Wajongers als jongeren met een gemeentelijke uitkering.
Een enthousiaste aanpak middels actieve jobhunting. Indien nodig wordt scholing ingezet om de plaatsingsmogelijkheden uit te breiden. Er wordt veelvuldig gebruik gemaakt van een leerwerkperiode om de cliënt geplaatst te krijgen. Intensieve jobcoaching wordt ingezet om werknemersvaardigheden te ontwikkelen.

Alleenstaande ouders

Voor de doelgroep alleenstaande moeders of vaders, geldt een aanpak waarin enerzijds vertrouwen wordt gecreeerd, maar anderzijds de client ook af en toe op een meer confronterende manier wordt begeleid richting werk. De angsten of drempels die een rol spelen worden in een samenwerking overwonnen.

Ontslagwerklozen / Met ontslag bedreigden

Voor deze doelgroep bieden wij maatwerk Outplacement trajecten aan met modules waar behoefte aan is, bijvoorbeeld: Loopbaanassessment, Beroepenoriëntatie in de praktijk, Sollicitatietraining, Sollicitatiebegeleiding, Jobhunting en/ of Jobcoaching.

Contact

Vestigingen

Postbus 5053, 5201GB 's Hertogenbosch (route)
Sofie Jansen
088 1184400
info@vierl.nl

Internetadres: http://www.vierl.nl

Aantal werknemers: 9
Aantal vestigingen: 1
Oprichtingsjaar: 2001

1036