Samen werken aan
duurzame participatie

Overzicht besluiten Blik op Werk Keurmerk (dienst 11) en bezwaarprocedure

Bezwaar

Indien u het niet eens bent met één van de op deze pagina gepubliceerde besluiten en u als belanghebbende kunt worden aangemerkt, dan kunt u daar bezwaar tegen maken. Dit doet u door een bezwaarschrift per post naar Blik op Werk, Postbus 2707 (3500 GS) Utrecht of per e-mail aan info@blikopwerk.nl te sturen. Het bezwaarschrift dient ten minste het volgende te bevatten:

  • de naam en het adres van indiener;
  • de dagtekening;
  • het kenmerk van het besluit;
  • een eventuele machtiging als u namens iemand anders bezwaar maakt;
  • de argumenten waarom er bezwaar wordt gemaakt (gronden);
  • een ondertekening.

De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt zes weken. Deze termijn begint te lopen op de dag nadat het besluit bekend is gemaakt oftewel de dag na verzending van het besluit. Wanneer u een bezwaarschrift na deze zes weken indient, wordt deze inhoudelijk niet behandeld.

Voor de volledigheid wijzen wij u erop dat als u uw bezwaar voor het einde van de termijn per post indient, maar dit later dan een week na afloop van de termijn door ons wordt ontvangen, uw bezwaar niet tijdig is ingediend. U loopt dit risico niet wanneer u uw bezwaar per e-mail indient.

Zie ook het Reglement behandeling bezwaarschriften

Besluit blijft van kracht

Zolang uw bezwaarschrift bij ons in behandeling is, blijft het besluit gewoon van kracht. Het indienen van een bezwaarschrift heeft dus geen schorsende werking. Wilt u de werking van een besluit laten schorsen, dan kunt u de Rechtbank Midden-Nederland, Afdeling bestuursrecht (Postbus 16005, 3500 DA Utrecht) verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen. Hieraan zijn kosten verbonden, de zogenaamde griffierechten. U kunt alleen een voorlopige voorziening aanvragen als u een bezwaarschrift heeft ingediend. De rechter oordeelt of het besluit kan worden opgeschort.

Overzicht door Blik op Werk genomen besluiten:

Op 21 april 2022 heeft Blik op Werk besloten het Aspirant Keurmerk (voor onder andere Dienst 11 - Inburgeringscursussen en duale trajecten) toe te kennen aan Stichting Impact te Kampen.

Woo-besluiten
Besluit op Woo-verzoek inclusief bijlagen (16 februari 2023)